Kommentar

Nyretransplantasjon og prognostiske faktorer for overlevelse

Johan Pillgram-Larsen
Pensjonert seksjonsoverlege ved Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei
Theiss Tønnessen
Forskningsleder, professor dr med
Hjerte- lunge- karklinikken, Oslo Universitetssykehus

Vi har med interesse lest den utførlige historiske redegjørelsen for denne pasientgruppen fra transplantasjonskirurgiens pionertid. Forfatterne viser under resultater at de som har fått nyre fra levende donor har langt større overlevelse enn de som har fått fra død donor (1). Den første gruppen er imidlertid signifikant yngre enn den siste. Det blir så hevdet at «for pasienter innen samme femårige aldersgruppe ser medianoverlevelse ut til å være omtrent den samme enten donor var levende eller død (data ikke vist)». Dette gjentas i diskusjonen. Konklusjonen blir da at det er alder og ikke donors kategori som er avgjørende for overlevelse. Vi stiller spørsmålet om hvorfor forfatterne ikke har presentert disse statistiske data, som ville ha gitt oss lesere en vesentlig tilleggsinformasjon.

Litteratur
Namek S, Schweder T, Lie M. Pasienter nyretransplantert ved Ullevål sykehus 1963–83. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0579

Published: 28.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media