Kommentar

M. Lie og medarbeidere svarer

Mons Lie
Pensjonert spesialist i karkirurgi og torakskirurgi
Interessekonflikt:  Nei
Sara Namek
Lege i spesialisering i kirurgi
Tore Schweder
Professor emeritus i statistikk
Universitetet i Oslo

Pillgram-Larsen og Tønnessen har helt rett i sin kommentar at siden median pasientoverlevelse er tilnærmet uavhengig av donorstatus (levende/død) når pasientenes alder ved operasjonen er innenfor samme 5-årige aldersgruppe, men er avtakende i alder ved operasjon, blir konklusjonen at det er alder ved operasjon og ikke donors status som er avgjørende for pasientoverlevelse. Dette illustreres ved følgende figur (appendiks 1). Vi beklager at dette ikke kom klart fram i vår artikkel i Tidsskriftet (1).

Litteratur

Namek S, Schweder T, Lie M. Pasienter nyretransplantert ved Ullevål sykehus 1963–83. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0579

Published: 31.01.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media