Kommentar

Mer om antikolinergika

Pål Gjerden
Overlege
Interessekonflikt:  Nei
Lars Slørdal
Professor
NTNU

Børge Lillebo har skrevet en kommentar (1) hvor han ser ut til å ville komplettere informasjonen i en oversiktsartikkel om antikolinerge legemidler (2). Korreksen treffer ikke helt.

Orfenadrin er et «dirty drug» som virker på flere reseptorsystemer og har vært brukt på flere ulike indikasjoner. På 1990-tallet var orfenadrin det mest brukte medikamentet for behandling av nevroleptikainduserte ekstrapyramidale bivirkninger. Det var nesten ikke i bruk ved Parkinsons sykdom. Et kombinasjonspreparat med paracetamol ble inntil 1996 markedsført som et analgetikum. I deler av verden selges fortsatt orfenadrin primært som et muskelrelaksantium og analgetikum.

Orfenadrin er et toksisk medikament som kan forårsake dødsfall ved relativt moderate overdoser, helt ulikt biperiden (3). I 1998 rapporterte vi 21 dødsfall knyttet til inntak av orfenadrin i et obduksjonsmateriale (4). Etter at disse to artiklene ble publisert i Tidsskriftet gikk salget av orfenadrin betydelig ned og produsenten trakk medikamentet fra det skandinaviske markedet i 2005. Vi liker å tro at vi bidro til dette (5).

Benztropin har hatt et svært begrenset salg i Norge og ble avregistrert allerede i 2003. Det har lite for seg å advare mot legemidler som ikke har vært markedsført på snart 20 år.

Litteratur:

1. Lillebo B. Flere legemidler med antikolinerg virkning. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi:10.4045/tidsskr.21.0627
2. Reiter L, Stenberg-Nilsen H, Økland HG. Bruk av legemidler med antikolinerg virkning hos eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0775.
3. Gjerden P, Slørdal L. Antikolinerge antiparkinsonmedikamenters kliniske farmakologi. En oversikt med vekt på akutt toksisitet. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 53-5
4. Gjerden P, Engelstad SE, Pettersen G et al. Dødsfall forårsaket av antikolinerge antiparkinsonmedikamenter. Analysefunn i et nasjonalt 11-års materiale. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 42-4
5. Gjerden P, Bramness JG, Slørdal L. Effect of warnings in a medical journal on the use of orphenadrine. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2008; 14: 615-7 https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2007.00912.x

Published: 10.10.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media