Erik Thorsby

Thorstein Bache Harbitz, Stein Arne Evensen Om forfatterne
Artikkel

Professor Erik Thorsby, født 13. juli 1938, døde 23. mars. Etter lengre tids sykdom fikk vår sterke venn og virksomme kollega oppfylt sitt ønske om å dø stille hjemme med sine nærmeste omkring seg.

Erik Thorsby ble cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1963 og hadde turnustjeneste ved Bærum sykehus og i Risør distrikt. Etter en lysende doktorgrad i immunologi fra Ullevål sykehus i 1969 ble Erik fra 1970 rekruttert til transplantasjonsmiljøet ved Rikshospitalet, der han tidlig etablerte Vevstypelaboratoriet og det senere Institutt for transplanstasjonsimmunologi. Kartlegging av vevstyper er en forutsetning for vellykket gjennomføring av organ- og benmargstransplantasjoner, og her var Erik og hans medarbeidere et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter. Han var en av initiativtagerne til Scandiatransplant i 1968. Med sin store arbeidskapasitet og sitt entusiastiske motto, «Do it now», har Erik Thorsby stått for en uvanlig omfattende og fremragende immunologisk forskningsvirksomhet. Da Donnall Thomas i 1990 hadde fått Nobelprisen i medisin for utvikling av benmargstransplantasjon, reiste han direkte fra Stockholm til Oslo for å takke Erik for hans uvurderlige bidrag. Norge er i dag et foregangsland innen organtransplantasjon, og Eriks innsats ruver.

Mindre kjent er at Erik med sin ektefelle Anne i tidlige år var sammen med Thor Heyerdahl til Påskeøya og kartla det genetiske opphavet til urbefolkningen der. For få år siden ble Erik ærefult invitert til Royal Society i London for å presentere resultatene av sine nyeste genetiske studier derfra, nå basert på moderne metoder for vevstyping. Sammen med Anne ble han i senere år også en engasjert kulturbærer i lokalmiljøet i Lom, der de restaurerte og ivaretok en gammel husmannsplass, av en fylkeskonservator betegnet som «Opplands vakreste og best bevarte».

Fra 1983 var han professor i transplantasjonsimmunologi ved Universitetet i Oslo og senere dekanus ved Det medisinske fakultet. Han har mottatt Anders Jahres pris til yngre forskere (1974) og Norges allmennvitenskapelige forskningsråds pris for fremragende forskning (1988). Han er Kommandør av St. Olavs Orden (2003) og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Erik etterlevde Horats motto: «Carpe diem», grip dagen. Han var en trofast venn, en høyt respektert person, en stor inspirator og en interessant samtalepartner. Han var vitebegjærlig og nysgjerrig på alt som pekte fremover, og det vil gro et mangfold i hans spor.

Anbefalte artikler