Kommentar

Sterke rusmidler: Ja til fortsatt forbud og hjelp

Petter Gjersvik
Professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og medisinsk redaktør i Tidsskriftet.
Interessekonflikt:  Nei

Espen Walderhaug, som er psykolog, skriver på lederplass i Tidsskrift for Den norske legeforening om regjeringens forslag om å avkriminalisere bruk av sterke rusmidler (1, 2). Forslaget innebærer at slik bruk skal være ulovlig, men ikke medføre straff. Walderhaug tar ikke noe klart standpunkt for eller imot forslaget, men den korte omtale av allmennpreventive hensyn og hans avsluttende konklusjon tyder på at han støtter det: «.. det ser ut som vi nå har en historisk, internasjonal og kunnskapsbasert dreining fra straff til hjelp.»

Inviterte lederartikler som Walderhaugs skrives etter invitasjon fra redaksjonen. Det som står der, står for forfatters regning og skal ikke oppfattes som redaksjonens (eller Legeforeningens) synspunkter. Likevel vil det kunne bli oppfattet slik, noe som er uheldig. Her er et motinnlegg.

Slagordet «Fra straff til hjelp», som brukes for å fremme avkriminalisering av sterke rusmidler, er forførende, falskt og ikke dekkende for den faktiske situasjon i Norge. Slagordet impliserer at vi i dag straffer nedslitte brukere av sterke rusmidler fordi de ruser seg. Det er ikke tilfelle, selv om hjelpen de får, åpenbart er mangelfull og utilstrekkelig.

Man nedvurderer de allmennpreventive hensyn med en begrunnelse om at det ikke foreligger dokumentasjon om at en avkriminalisering vil øke rekrutteringen til sterke rusmidler. Dette er ikke en holdbar argumentasjon, for det er god dokumentert fra andre områder at stilltiende aksept og lett tilgang gir økt forbruk.

Å avkriminalisere bruk av sterke rusmidler er et farlig eksperiment. Regjeringens forslag må avvises.

Litteratur:

1. Walderhaug E. Fra straff til hjelp. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141.
2. NOU 2019: 26. Rusreform – fra straff til hjelp. NOU 2019: 26 (regjeringen.no) Lest 26.5.2021.

Published: 26.05.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media