Kommentar

Smittespredning ved hjemmeskole i forhold til ved rødt nivå

Gunnar Kvåle
professor emeritus
Interessekonflikt:  Nei

Jeg takker Pål Surén for hans presisering av resultatene fra en nylig publisert rapport fra FHI (1) om smitteverntiltak i skolene (2). I Aftenposten sin omtale av studien (3) står det blant annet: «FHI-forsker Pål Surén, som er en av forfatterne bak rapporten, utelukker fortsatt ikke en ekstra effekt av hjemmeskole i stedet for rødt nivå». Jeg siterte dette nesten ordrett som at Surén sier at «en ekstra effekt av hjemmeskole ikke kan utelukkes» (4). Men slik Surén nå presiserer sin uttalelse i sitt svar til meg, synes han å mene at dette ikke er en korrekt gjengivelse av hans svar til Aftenposten (2).

I FHIs rapport (1) konkluderes det som følger: «Der hjemmeskole ble innført i hele kommunen eller i enkelte bydeler, ser det ikke ut til å ha tilleggseffekt på smitteforekomsten utover effekten av rødt nivå». Jeg er helt enig med Surén i at det er god praksis i epidemiologien ikke å uttale seg bastant om årsakssammenhenger på grunnlag av observasjonsstudier. Det er derfor viktig å være forsiktig på bakgrunn av denne studien også med å uttale seg om en manglende forskjell mellom rødt nivå og hjemmeskole når det gjelder effekt på smittespredning. Jeg vil tro at den statistiske styrken for å oppdage en slik forskjell i effekt var liten, og at en observasjon av effekt på liknende nivå ikke utelukker at det kan være en forskjell.

Litteratur

1. Evaluering av effekt av smitteverntiltak i skoler februar-april 2021. Rapport, Folkehelseinstituttet, 2021. https://www.fhi.no/publ/2021/evaluering-av-effekt-av-smitteverntiltak-i… Lest 9.5.2021

2. Surén P. Ingen støtte for hjemmeskole. Tidsskrift for Den norske legeforening 9.5.2021. https://tidsskriftet.no/2021/05/kommentar/ingen-stotte-hjemmeskole Lest 9.5.2021

3. Stensland, M. Ny rapport fra FHI: Ingen tegn til at stengte skoler demper smitten mer enn rødt nivå. Aftenposten 26.04.2021. https://www.aftenposten.no/norge/i/QmP5qQ/ny-rapport-fra-fhi-ingen-tegn-. Lest 9.5.2021

4. Kvåle G. Skolestengning og/eller sosial distansering? Tidsskrift for Den norske legeforening 3.4.2021. https://tidsskriftet.no/2021/04/kommentar/skolestengning-ogeller-sosial…

Published: 11.05.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media