Kommentar

Lovgivning som beskytter kommende generasjoner

Liv Grøtvedt
Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet
Interessekonflikt:  No
Ellen Rygh

Vi takker Tom Kristian Grimsrud for hans innspill om den svenske kampanjen «Lagar för alla barns framtid» (1). Kampanjen oppfordrer svenske politikere til å fremme en utvidet lovgivning for å hindre at framtidige generasjoner skal bli nikotinavhengige, bl.a. ved å begrense barn og unges eksponering for tobakks- og nikotinprodukter i samfunnet. Dette temaet ble også tatt opp i Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) høring på «Endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter» (2), hvor det i høringsbrevet het: "Departementet mener at utgangspunktet for godkjenning må være om produktet vil ha en positiv effekt på folkehelsen. I tillegg mener departementet at det må tas særskilt hensyn til beskyttelsen av barn og unge og om produktet vil kunne virke tiltrekkende på dem». I vårt debattinnlegg argumenterte vi med at den dokumenterte nedgangen i sigarettrøyking blant unge mennesker tilsa at behovet for e-sigaretter som røykeavvenningsprodukt etter hvert vil bortfalle. Vi mente også at bruken bør begrenses til dem som allerede røyker. Dette var også Legeforeningens standpunkt, i høringssvaret ba de om at helseadvarselen på pakningen av e-sigaretter fikk tilføyelsen: «Det er ikke anbefalt for ikke-røykere» (2).

Vi argumenterte også for at salg av e-sigaretter burde begrenses, f. eks. til apotek. EU-Direktivet overlater til medlemslandene selv å regulere salgssituasjonen av e-sigaretter. Dette tilsier så vidt vi skjønner at det kan bli mulig å begrense salg av e-sigaretter i Norge til spesialbutikker eller apotek, og ikke fritt solgt i vanlige butikker. En slik løsning ble foreslått i Folkehelseinstituttets høringssvar: «Etter FHIs skjønn vil både forbrukertrygghet og kundeveiledning best ivaretas dersom utsalget begrenses til spesialforhandlere» (2).

Fra Legemiddelverket får vi opplyst at «Helse- og omsorgsdepartementet planlegger å sende ut forslag til ny regulering av e-sigaretter før sommeren (altså ytterligere regulering utover de som følger av EUs tobakksdirektiv). E-sigaretter med nikotin blir først tillatt i Norge når EUs tobakksdirektiv blir innlemmet i EØS-avtalen og de tilhørende endringene i tobakksskadeloven trer i kraft. Helse- og omsorgsdepartementet forventer innlemmelse av direktivet i 2021, slik at regelverket kan tre i kraft i 2022» (K.M Tangen, personlig meddelelse).

Dette tilsier altså, nå fem år etter at EUs Tobakksdirektiv ble vedtatt, at det er mulig å ta noen grep i måten salg av e-sigaretter blir gjennomført på, som kan begrense påvirkningen på nye generasjoner. Vi mener dagens trender i tobakksbruk og nyere forskning tilsier dette, slik som vi har beskrevet i vår debattartikkel.

Litteratur

  1. Lagar för alla barns framtid. https://lagarforallabarnsframtid.se/ Lest 28.04.21
  2. Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter (2016) Helse- og omsorgsdepartementet.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-tobakksforskriftene-og-ny-forskrift-om-elektroniske-sigaretter/id2506783/ Lest 28.04.21
Published: 03.05.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media