Kommentar
Bruk av randomiserte kontrollerte studier i omega-3 forskning