Kommentar

Nyansering om ME/CFS

Benedikte Monrad-Krohn
Tidligere sivilingeniør, nå ufør
Interessekonflikt:  Nei

Angående eksempelet på ME/CFS vil jeg gjerne gjøre noen nyanseringer.
Det fremstilles som om det ikke finnes faglig kritikk mot de omtalte forskerne som har gått ut i media om sjikanering, men det er feil.
Det har blitt reist betydelig faglig kritikk mot forskningen på gradert treningsterapi og kognitiv adferdsterapi for ME/CFS, som utgår fra teorien om at ME/CFS opprettholdes av «unhelpful illness beliefs» og dekondisjonering (1,2,3).

Skepsis er en naturlig del av den vitenskapelige metode. Kritikk må lyttes til for å gjøre vitenskapen bedre. Å se på vitenskapelig kritikk som hets blir feil. Sjikane og trusler derimot, er noe vi alle gjerne vil unngå, og Are Brean sitt hovedpoeng er veldig godt. Det er ikke bare forskere som blir utsatt for slikt, men alle som stikker hodet frem. Dette er en alvorlig utvikling som vi må ta på høyeste alvor.

Mange er overrasket over ME pasientenes standhaftighet. Men pasientene har ikke andre valg, terapiene som eksisterer i dag virker ikke for en stor del av pasientene og man har ikke andre alternativer enn å fortsette å prøve å bli hørt (4). Geraghty og Bleas (5) har undersøkt om ME-pasienter er spesielt krigerske, og finner ikke bevis for det, men finner likheter mellom ME begevelsen i Storbritannia i dag og AIDS bevegelsen i USA for 30 år siden. Men må vi storme børsen for å bli hørt? Jeg håper på mer dialog og mindre mistenkeliggjøring. Å ta noens overtramp til inntekt for at «alle er fæle» er en uting.

Tidsskriftets målsetninger er blant annet å bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon (6). Jeg vet ikke om å bidra til ytterligere stigamtisering av en sårbar og svak pasientgruppe passer så godt med det.

Litteratur:

1) Edwards, J. “PACE team response shows a disregard for the principles of Science” Journal of Health Psycology, 28. March 2017 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1359105317700886

2) Geraghty K. and Blease C. “ME/CFS and the biopsychososial model: a review of patient harm and and distress in the medical encounter”, Disability and rehabilitation, Volume 41, 2019, issue 25 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2018.1481149

3) Kindlon, Tom, “Do graded activity therapies cause harm in chronic fatigue syndrome?” Journal of Health Psychology, Mars 20 2017 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105317697323?url_ver=Z39.8…

4) Monrad-Krohn, B. «ME krigen trenger ikke være en krig», Forskersonen, https://forskersonen.no/a/1814071 (avlest 25. mars 2021)

5) Blease C. and Geraghty K. “Are ME/CFS patient organizations “militant”?”, Journal of bioethical Inquiry, 2018, 393-401 https://link.springer.com/article/10.1007/s11673-018-9866-5

6) Målsetning for tidsskriftet https://tidsskriftet.no/annet/om-tidsskriftet (avlest 25. mars 2021)

Published: 24.03.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media