Kommentar

Tidlig epilepsiomsorg

Ragnar Stien
pensjonert nevrolog
Interessekonflikt:  Nei

Henning og Nakken har i Tidsskriftet en meget lesverdig artikkel om den tidlige epilepsiomsorg i Norge (1). Forfatterne konsentrerer seg om utviklingen av pleiehjemmet på Solberg gård i Bærum til dagens SSE (Spesialsykehuset for epilepsi). De omtaler diakon Ludvig Waale som startet pleiehjemmet i Kristiania i 1995, og med tittelen på artikkelen angis at dette er starten på den spesialiserte epilepsiomsorgen i Norge. Dette kan ikke være helt korrekt. Æres den som æres bør: Johan Anton Lippestad (1844-1913) var pedagog og en foregangsmann for undervisningen av mentalt tilbakestående barn i Norge. Privat opprettet han Thorshaug Institut som senere ble til sentralinstitusjonen innen HVPU på Torshov i Oslo. Han kjøpte også inn en naboeiendom hvor han i 1882 opprettet "Afdelingen for Epileptikere" med plass til ti epileptiske barn. Her var barna innlagt, det var daglig legetilsyn, man førte anfallsprotokoller og behandlingen var tredelt: "a. den medicinske, b. den diætetiske og c. den opdragende" (2). Personalet ble dyktiggjort ved studiereiser til epilepsikolonier i Danmark og Tyskland. I historien om epilepsiomsorgen i Norge fortjener Lippestad en fremtredende plass.

Litteratur:

1. Henning O. Nakken KO. Epilepsiomsorgens start i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 168-71.
2. Lippestad JA. Thorshaugs Instituts Afdeling for Epileptikere (bilag til søknad om statsbidrag for 1882) 1-24. Kristiania 1883.

Published: 04.02.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media