Kommentar
Modeller omdanner ikke subjektive inndata til objektive utdata