Kommentar

Cyanidforgiftning

Jan O Aaseth
Forkningsveileder, Forskningsavdelingen, Sykehuset Innlandet, Brumunddal
Interessekonflikt:  Nei

Økland, Nakstad og Opdahl har en viktig og interessant artikkel i Tidsskriftet nr 20/2020 om forgiftning med karbonmonoksid og cyanidgass ved branner i hus, hjem, fabrikklokaler, båter og i andre sammenhenger (1). Det nevnes at dødelige doser av cyanidgass kan frigjøres ved forbrenning av plastholdige stoffer (polyuretan) slik det ble fastslått hos flere av de omkomne etter brannen i Scandinavian Star-fergen i 1990.
Karbonmonoksid (CO) forgiftning rapporteres imidlertid langt oftere enn cyanidforgiftning i forbindelse med branner. En av grunnene til at cyanidforgiftning rapporteres forholdsvis sjelden er antagelig at helsepersonell i akutt-situasjoner er mindre oppmerksomme på denne faren sammenliknet med karbonmonoksid. Dessuten er diagnostikken ganske vanskelig ved cyanid-forgiftning. Når det gjelder blod-analyser, gir moderne blodgassinstrumenter raskt svar på konsentrasjonen av CO-hemoglobin i arterieblodet (2), men bestemmelse av cyanidkonsentrasjonen er altfor tidkrevende til å kunne brukes i akuttsituasjonen. Økte laktatkonsentrasjoner og en moderat metabolsk acidose gir bare en indikasjon på cyanid-påvirkning.
Etter at vi for cirka 10 år siden fikk den effektive cyanid-motgiften hydrokso-kobalamin (3), som er en variant av B12-vitamin, har det imidlertid blitt viktig å stille den kliniske diagnosen cyanid-forgiftning raskt. I flere tilfeller med akutt konfusjon og pustevansker ved brann kan det foreligge en kombinasjon av cyanid- og karbonmonoksidforgiftning.
Giftvirkningen av cyanid kan tilskrives forbindelsens spesielle affinitet til tre-verdig jern som inngår i kofaktoren hem i cytokrom c oksidase i mitokondriene (4). Imidlertid er affiniteten til kobolt enda høyere, noe som forklarer at den kobolt-holdige motgiften hydrokso-kobalamin har en raskt innsettende virkning (3). Her kan også nevnes at den alvorlige nevrodegenerative sykdommen konzo som forekommer i Øst-Afrika er tilskrevet en kronisk cyanidforgiftning fra frukten cassava (5), antagelig kombinert med lav B12-status.
Litteratur
1. Økland OP, Nakstad ER, Opdahl H. Forgiftning med karbonmonoksid og cyanidgass ved brann. Tidsskr norske legeforen 2020; 140: 1031-3.
2. Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR et al. Practice recommendations in the diagnosis, management, and prevention of carbon monoxide poisoning. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 1095–101.
3. Baud F, Steffens W, Borron S. Efficacy and safety of antidotes for acute poisoning by cyanides. Brussel: European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals, 2013.
4. Stotz E, Altschul AM, Hogness TR. The cytochrome c-cytochrome oxidase complex. J Biol Chemistry 1938; 124(3), 745-754.
5. MacLennan ICM. Cassava cyanogens and konzo, an upper motoneuron disease found in Africa. Lancet 1992; 339, 208-11.

Published: 18.07.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media