Kommentar

Strengere tiltak er nødvendige

Ola Didrik Saugstad
Professor i Pediatri
Interessekonflikt:  Nei
Anne Eskild
Professor i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer
Institutt for Klinisk Medisin, UiO

I Tidsskriftet 26 mars skrev Lang et al om covid-19 hos nyfødte og at det er få holdepunkter for vertikal smitte og for at SARS-CoV-2 infeksjon er assosiert med alvorlig sykdom hos nyfødte. Veilederen fra Norsk Barnelegeforening anbefaler at symptomfrie nyfødte barn skal kunnevære sammen med SARS-CoV-2 -positiv mor etter fødsel. Det anbefales også amming (1). Omtrent samtidig kom imidlertid de første rapportene om vertikal smitte, utvikling av pneumoni, meningitt , organsvikt, samt et dødsfall hos et 17 dager gammelt nyfødt barn på grunn av Covid-19 .

Dong og medarbeidere fra Kina fant at 10,6% i alderen under 1 år falt inn under kategorien alvorlig eller kritisk sykdom (2). Totalt fikk 33% av spebarna moderate symptomer, og lungebetennelse er funnet hos ca 10% av de nyfødte der gravide var covid-19 positive (3). Det er nå kjent at vertikal smitte forekommer. Det er derfor en pågående diskusjon om hvilke prosedyrer som best verner nyfødte hvis mor har fått påvist eller det er mistanke om SARS-CoV-2 infeksjon.

I Europa fraråder de fleste land, bortsett fra Spania, rutinemessige skille av nyfødte fra en SARS-CoV-2 positiv mor, fordi det kan ha skadelige følger for mor-barn-relasjonen, og vil sansynligvis ikke kunne hindre allerede oppstått smitte. Amming anbefales (4).
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA har valgt en strengere tilnærming: Mor og barn skal i utgangspunktet skilles, men det gis adgang til individuell vurdering. Amming er ikke anbefalt. Derimot kan pumpet melk fra moren brukes (5).

Følgende land skiller mor og barn ved fødselen ved påvist eller mistenkt covid-19 hos mor: Kina, Singapore, Sør Korea, Spania, USA. De andre landene vi har oversikt over, skiller ikke mor og barn rutinemessig (Australia, Canada, Frankrike, Italia, Japan, India, Storbritannia). Mange land mangler ressurser for adekvat separasjon, men dette bør ikke gjelde Norge. Kina, Singapore og Sør-Korea tillater ikke morens melk. Japan og USA tillater pumpemelk fra barnets mor. De andre landene i vår oversikt tillater amming.

Det er blitt hevdet at covid-19 rammer barn og ungdom mildere enn voksne. Dette kan være riktig for barn over 5 år, men nyfødte og spedbarn kan utvikle alvorlig eller kritisk sykdom. I Frankrike har man sett symptomer debuterer fire uker etter fødselen, og nylig ble multiorgansvikt påvist 55 dager etter fødselen hos et covid-19 positivt barn. I Paris er det i skrivende stund et for tidlig født barn med alvorlig covid-19 sykdom.

Det er viktige å diskutere hvilke retningslinjer man skal følge for å håndtere nyfødte når mor har påvist eller mistenkt SARS-CoV-2 infeksjon. Det er drastisk å skille mor og barn og forby amming/ brystmelk. Ut fra et føre var prinsipp mener vi likevel at strengere tiltak enn de nåværende norske retningslinjene er nødvendige for å forhindre livstruende sykdom hos spebarn. De strenge kinsesisk anbefalingene bygger på langt mer erfaring enn resten av verden. Vi vil likevel anbefale CDCs retningslinjer som skiller SARS-CoV-2 positiv mor fra den nyfødte, og tillater bruk av pumpemelk.

Litteratur:

1. Lang A, Klingenberg C, Greve-Isdahl M, Andrensen JH. Nyfødte bør være hos mor, også hvis mor har covid-19. Tidsskr fdn legefor 2020;26 mars
2. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, Tong S. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With Coronavirus Disease in China. Pediatrics, Mar 2020, e20200702 https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03…
3. Zeng L, MD; Xia S; Yuan W; Yan K; Xiao F; Shao J; Zhou W Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China JAMA Pediatr. 2020; doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.0878
4. UENPS. SARS-Cov-2 infection: SIN recommendations endorsed by UENPS. https://www.uenps.eu/2020/03/16/sars-cov-2-infection-sin-recommendation… (lest 2. april 2020)
5. Centers for Disease Control and Prevention. Interim Considerations for Infection Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Inpatient Obstetric Healthcare Settings. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healt… (lest 2. april 2020)

Published: 01.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media