Kommentar

Hypoksemi, ikke hypoksi

Fredrik Eika
Lege i spesialisering, Diakonhjemmet sykehus
Interessekonflikt:  Nei

William Ottestad og medforfattere presenterer en interessant og viktig kasuistikk. Det bør likevel kommenteres at hypoksemi og hypoksi referer til to distinkte prosesser, som poengtert i språkspalten 30.03.17 (1). Nedsatt partielt oksygentrykk (PaO2) og/eller nedsatt oksygensaturasjon (SaO2) i arterielt blod skal omtales som hypoksemi. Hypoksi derimot referer til en tilstand der cellene i ett eller flere organ ikke evner å opprettholde aerob metabolisme grunnet utilstrekkelig oksygentilgang. Hypoksemi er en viktig årsak til hypoksi. Det er imidlertid viktig å være klar over at pasienter kan være uttalt hypoksemiske uten å være hypoksiske.

Litteratur:

1. Hypoksi eller hypoksemi? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 554.

Published: 13.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media