Kommentar

Alternativ til morfin for palliative covid-19 pasienter

Anne-Tove Brenne
overlege i onkologi og postdoc
Interessekonflikt:  Nei
Arve Nordbø
overlege ved Palliativt senter
Sykehuset i Vestfold
Siri Steine
Seksjonsoverlege ved Palliativet senter
Akershus Universitetssykehus
Anne Fasting
Overlege ved Palliativt team
Helse Møre og Romsdal, Molde og Kristiansund
Maren Anne Berglund
Overlege ved Palliativt team
Sykehuset Innlandet, Hamar og Elverum
Endre Røynstrand
Overlege ved Lindrende seksjon og Lungeseksjonen
Sørlandet sykehus, Arendal
Nina E. Hjorth
Overlege Palliativt team
Haukeland universitetssykehus

Takk for nyttig kommentar fra Bertil Agge Eriksson til artikkelen om palliativ behandling av pasienter med covid-19. Det kan være flere grunner til at pasienter ikke har den forventede effekten av morfin gitt subcutant i palliativt øyemed. Hos enkelte kan genetisk variasjon gi dårligere effekt av opioider og man må opp i dose [1]. Hos andre gjør lokale forhold rundt innstikksstedet eller forhold ved pasienten (som ødemer) at det blir dårlig subcutant opptak. I sistnevnte fall vil anbefalingen være å forsøke å skifte subcutant administrasjonssted eller etablere intravenøs tilgang og administrere morfin intravenøst.
Hvis det er utelukket at det er dårlig opptak av morfin subcutant som er årsak til manglende effekt og bivirkningene ikke er akseptable, er anbefalingen å skifte over til et annet opioid [2]. Når det gjelder pasienter med alvorlig nyresvikt, anbefaler vi likevel å gi morfin hvis det er en akutt situasjon og kort forventet levetid (under 2-3 døgn) [3, 4]. Hvis det er snakk om dosering av opioider over tid til pasienter med nyresvikt, er oksykodon et bedre alternativ enn morfin fordi eliminasjon av oksykodon generelt er mindre avhengig av nyrefunksjon og det er ingen aktiv metabolitt som akkumuleres [2, 3].

Litteratur:

1. Nielsen LM, Olesen AE, Branford R, Christrup LL, Sato H, Drewes AM. Association Between Human Pain-Related Genotypes and Variability in Opioid Analgesia: An Updated Review. Pain Pract. 2015;15(6):580-94.
2. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. IS-2800.Oslo: Helsedirektoratet, 2019. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsor…–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf Lest 20.04.20.
3. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige råd om lindrende behandling i livets sluttfase. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lindrende-behandling-i-liv… Lest 20.04.20.
4. Barnes H, McDonald J, Smallwood N, Manser R. Opioids for the palliation of refractory breathlessness in adults with advanced disease and terminal illness. Cochrane Database Syst Rev. 2016;3:CD011008.

Published: 20.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media