Kommentar

Foretaksorganiseringen – snarere et symptom?

Torgeir Bruun Wyller
Professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen
Interessekonflikt:  Ja
Torgeir Bruun Wyller er styreleder i Helsetjenesteaksjonen.

Per Vaglum påpeker meget prisverdig at det er ønskelig å avskaffe foretaksorganiseringen av sykehusene (1). Det er ingen tvil om at han har rett i det.

Likevel er det grunn til å advare mot å tro at avskaffelse av foretaksmodellen alene vil føre til noen radikal forbedring av måten sykehusene drives på. De problemene Vaglum helt korrekt påpeker, som overgang fra omsorg, kvalitet og autonomi til produksjon, kontroll, kvantitet og dokumentasjon, er dessverre ikke til stede bare i helsetjenesten. I varierende former ser vi de samme tendensene i universitetene, skolevesenet, politiet, NAV, fengselsvesenet, forsvaret osv., kort sagt innen de store offentlige etatene som er velferdsstatens bærebjelker. De fleste av disse er ikke foretaksorganisert.

Snarere enn å se foretaksorganiseringen som årsaken til denne irrasjonelle, kostbare og tillitsødeleggende måten å styre på, tror jeg vi må se foretaksorganiseringen som et produkt av den samme underliggende styringsideologien som også via andre mekanismer gir slike ødeleggende utslag (2). Derfor kan det fort bli spilt møye å rette all sin energi bare mot å bli kvitt helseforetakene. Parallelt må vi identifisere, og forsøksvis få reversert, flest mulig av de konkrete beslutningene som den fremherskende ideologien for organisering av offentlig sektor fører med seg.

Legeforeningen har fått en tydeligere stemme i denne debatten enn foreningen hadde for noen år siden, og det er gledelig. Likevel deler jeg Vaglums ønske om at foreningen både må bli enda tydeligere og mer villig til å sette makt bak kravet om en radikal sanering av overadministrasjon, forvokste organisatoriske enheter og ovenfra-og-ned-styring. Helsetjenesteaksjonen (3) er etablert nettopp for å forsøke å slå ring om helsetjenesten og beskytte den mot det vanstyret vi ser så mange utslag av. Jeg oppfordrer lesere av Tidsskriftet som deler Vaglums og min bekymring om å melde seg inn!

Litteratur:

1. Vaglum P. Hva gjør Legeforeningen for å avskaffe foretaksmodellen? Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 24.
2. Wyller VB, Gisvold SE, Hagen E et al. Ta faget tilbake! Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 655-9.
3. Helsetjenesteaksjonen. http://htaksjonen.org

Published: 20.01.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media