Kommentar

Kunstig intelligens vil endre helsetjenesten

Carl-Fredrik Bassøe
Leder medisinsk informatikk
Interessekonflikt:  Ja
Begge arbeider for og har aksjer i EkviMed AS.
Ragnhild Bassøe Gunderssen
Daglig leder
EkviMed AS

Klas H. Pettersen har skrevet en god og dekkende oversikt over mulighetene som ligger i medisinsk kunstig intelligens (1). Tittelens spådom ble også fremsatt i Tidsskriftet for noen år siden (2). Pettersen påpeker flere store utfordringer med medisinsk kunstig intelligens. Den første er bias som er en konsekvens av ‘utilstrekkelige og ikke-representative treningsdata’ (1). Vi har vist at denne formen for bias særlig opptrer når treningsdata stammer fra kronologiske elektroniske pasientjournaler (EPJ) (3-6). Slik bias reduseres betydelig når data hentes fra en problemorientert EPJ (PEPJ) (3-6). Et nevralt nettverk som stiller diagnoser basert på sykehistorier og kliniske funn fra PEPJ, er svært treffsikker (7). Strukturen i EPJ har derfor avgjørende betydningen for nytten av medisinsk intelligens i automatisk nettbasert diagnostikk.

Vi kan raskt enes om at den andre utfordringen ‘Black box-problematikken’ er mer fundamental’ (1). Automatisk interaktiv diagnostikk bør kombinere epidemiologiske data og klinisk erfaring fra PEPJ med en empirisk klinisk modell som er felles for alle medisinske spesialiteter. Vi har åpnet den sorte boksen og gjort den klinisk modellen tilgjengelig for alle på Internett (8). Vi mener at dette åpner for treffsikker nettbasert diagnostikk.

Litteratur:

1) Pettersen KH. Kunstig intelligens vil endre helsetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi: 10.4045/tidsskr.19.0479

2) Bassøe C-F. Kvalitetskontroll av almenpraksis. Tidsskr Nor Legeforen 1980;100:1561.

3) Nilsen JFN, Bassøe C-F. Contraception in general practice analyzed by a computerized medical record. Scand J Prim Health Care
1987;5:217-20.

4) Rasmussen J-E, Bassøe C-F. Semantic analysis of medical records. Meth Inform Meth 1993;32:66-72.

5) Bassøe C-F. Automatisk analyse av journaltekst. Tidsskr Nor Legeforen 1994;114:1974-6.

6) Bassøe C-F. Datahygiene. Tidsskr Nor Legeforen 1995;115:252-5.

7) Bassøe C-F. Automated diagnoses from clinical narratives: A medical system based on computerized medical records, natural language processing and neural network technology. Neural Networks 1995;8:313-9. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/089360809400076X

8) EkviMed 2019. https://www.ekvimed.no/

Published: 08.10.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media