Kommentar

Falsk negative og falsk positive feil

Eivind Meland
Professor emeritus
Interessekonflikt:  Nei

Det er viktig å unngå falsk negative feil i saker der det er grunn til å tro at barn lider overlast. Det er heller ingen tvil om hva lovverket krever av leger og annet helsepersonell med hensyn til meldeplikt der "det er grunn til å tro" at barnet utsettes for vold, misbruk eller sviktende omsorg. Uavhengig av lovteksten, må klinikere gjøre avveininger der vi er nødt til å veie skadene ved falsk positive feil mot skadene som falsk negative feil kan påføre barn. Her dreier det seg blant annet om skader som påføres barn og familier ved unødvendige tvangsplasseringer.

I et landskap med lav prevalens er risikoen for bekreftelsesfeil stor. Bildet kompliseres ytterligere av at Helsetilsynet har påvist svikt i Barnevernet ved et tilfeldig tilsyn av mer enn 100 saker (1). I vurdering av falsk positive feil er det spesielt relevant å merke seg det tilsynet skriver: «I mange saker er det ikke gjort vurderinger av om akuttsituasjonen kunne vært håndtert med mindre inngripende tiltak.» I artikkelen til Homlong, Fredheim og Knudsen blir manglende tillit til barnevernet angitt som en årsak til at leger vegrer seg for å melde til barnevernet (2). Tillit er ikke noe man forskriftsfester eller hjemler i lov. Det påhviler fagetatene og helsemyndighetene et ansvar å utvikle kompetanse og fagetisk skjønn slik at tilliten kan bygges opp.

Vi må gjøre vårt ytterste for at barn ikke utsettes for overgrep, vold og sviktende omsorg i egen familie, men vi kommer aldri unna det ubehagelige faktum at bekreftelsesfeil kan medføre like store helseskader som unnlatelsesfeil. Det er denne erkjennelsen som er bakgrunn for at Norsk forening for allmennmedisin har laget et policydokument om overdiagnostikk og relatert medisinsk overaktivitet (3). Foreningen forventer av de sentrale helsemyndigheter at de "bør utvikle indikatorer for overdiagnostikk og overbehandling, og de bør gjøre overdrivelsesfeil til tema for tilsyn på linje med andre feil."

Referanser

1. Helsetilsynet. Helsetilsynet har gått gjennom over hundre saker i Barnevernet. Hentet 26.10.19 fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helsetilsynet-har-gjennomgatt-over...
2. Homlong L, Fredheim G, Knudsen H. Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet. Tidsskr Nor Legeforen 2019, doi: 10.4045/tidsskr.19.0276
3. Norsk forening for allmennmedisin. Overdiagnostikk og relatert medisinsk overaktivitet. Hentet 26.10.19 fra: https://legeforeningen.no/PageFiles/253320/160506%20Policydokument%20ove...

Published: 26.10.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media