Kommentar

Svar til "Få år mellom kohortene"

Tuva Kolstad Hertzberg
Fastlege, Allmennlegeklinikken
Interessekonflikt:  Nei
Reidar Tyssen
Professor
Avdeling for klinisk atferdsvitenskap, IMB, UIO
Helge Skirbekk
Førsteamanuensis
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, HELSAM, UIO
Karin Isaksson Rø
Instituttsjef
Legeforskningsinstituttet-LEFO

Takk for tilbakemelding.
Når det gjelder forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene, fant vi at den yngre kohorten jobbet kortere arbeidsuke og rapporterte oftere deltidsjobb 10 år etter studiet, et tidspunkt i karrieren der mange leger har små barn. Dette må sees i sammenheng med at vi over ca. samme periode (2000-2010) fikk bedre støtteordninger for barneforeldre med økt barnehagedekning, fra 62 % til 89 %. Samtidig er det blant yngre leger blitt mer legitimt å ivareta egne behov og å se på legeyrket mer som en jobb enn en livsstil (1). Av tabell 3 i artikkelen ser vi at variablene yngre kohort, færre antall timer/uke og mer partner- og kollegastøtte predikerer lavere jobb-hjem stress med tydelig statistisk signifikans (p<0.001).
Vi opprettholder derfor konklusjonen om at det på 5-6 år (2003-2008) har skjedd vesentlige endringer i arbeidssituasjonen, samfunnsforhold og holdninger til legeyrket som kan forklare en reduksjon i opplevd jobb-hjem stress på dette tidspunkt av karrieren.
Utfordringer med å ivareta en god balanse mellom jobb og hjem i legegruppen trenger fortsatt betydelig oppmerksomhet. Muligheter for tilpasning varierer mellom arbeidsplasser og type stillinger, og det trengs et kollegialt samarbeid for å påvirke at det også på systemnivå tilrettelegges for at balansen mellom jobb og hjem skal kunne ivaretas.

1. Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Rø KI. Den gode legen – sterk og utholdende. Tidssk Nor Lægeforen. 2016;136(19):1631-4.

Published: 05.07.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media