Kommentar
Monoterapi med lavdose melfalan ved akutt myelogen leukemi.