Kommentar

Kjønnsvariasjon og ansvar

Eivind Meland
Professor emeritus og allmennlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Anne Wæhre og Martina Schorkopf for saklig kommentar i Tidsskriftet nr 7 (1). Forfatterne refererer de endringer som er gjort i ICD11 der transseksualisme er fjernet fra diagnoselisten og erstattet av kjønnsinkongruens. Kjønnsdysfori er ikke lenger et kriterium på lidelsen, men erstattet av «et sterkt ønske om å fjerne noen eller alle primære eller sekundære kjønnskarakteristika». De diskuterer hvordan dette kan føre til inflasjon av sykdomsidentiteter og hva følgene kan være av manglende forskning med prospektivt design.
De påpeker at vårt ansvar er å skaffe forskningskunnskap om dette mangfoldet av kjønnskorrigerende ønsker i den unge befolkningen. Jeg savner en ansvarsplassering hos dem som har revidert ICD: Verdens helseorganisasjon. Med hvilken rett kan Verdens helseorganisasjon konstruere nye sykdomskategorier uten at det foreligger forskning på konsekvenser av slike diagnoser og tilhørende behandling? Er det ikke betimelig at helseminister Bent Høie saksøker WHO for å dekke den merkostnad som slik udokumentert sykdomsinflasjon medfører i primær- og spesialisthelsetjenesten?
Jeg savner også en refleksjon om hvilke sosiokulturelle strømninger en slik selvbestemt sykdomsinflasjon kan være uttrykk for. Er den liberale individualisme nå opphøyet til et uangripelig aksiom for vår helsetjeneste? Så langt jeg har forstått helseministeren er det ikke dette han mener med «pasientens helsetjeneste». Helsevesenet har langt på vei latt seg terrorisere av proponenter for ME/CFS til å underslå at der finnes virksom behandling for tilstanden (2). Jeg er klar over at der er vanskelige faglige og etiske valg knyttet til kompleks sykdom og lidelse, men må vi ikke som fagpersoner evne å stå moralsk oppreist for i noen tilfeller å avvise pasienters forventninger om diagnoser og dysfunksjonelle selv-fortolkninger? Jeg mener svaret må være «ja». Alternativet er at helsevesenet utvikler seg til et permissivt undertrykkelsesapparat i «det godes tjeneste».
Litteratur
1. Wæhre A, Schorkopf M. Kjønnsvariasjon, medisinsk behandling og vårt ansvar. Tidsskr Nor Legeforen. 2019;139(7):590-1.
2. Kelland K. Special Report: Online activists are silencing us, scientists say. Special reports, Reuters, [Internet]. 2019 28.4.2019]. Available from: https://www.reuters.com/article/us-science-social-media-specialreport/s….

Published: 28.04.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media