Kommentar

Et glemt norsk oppslagsverk?

Tor Rosness
Daglig leder
Interessekonflikt:  Ja
Olav Spigset
Spesialist i klinisk farmakologi, overlege og professor
St. Olavs hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Undertegnede er enige med Alexander Wahl i at det er viktig å ha tilgang til oppdaterte og kvalitetssikrede oppslagsverk for å kunne drive god legepraksis (1). Wahl viser til to svært gode engelske oppslagsverk som Best Practice (fra BMJ Evidence Centre) og UpToDate, samt Norsk elektronisk legehåndbok.

Wahl er bekymret for om Helsebiblioteket i fremtiden vil ha et stort nok budsjett til å kunne sikre nasjonal tilgang til disse men unnlater å nevne et høyt skattet norsk oppslagsverk, Norsk legemiddelhåndbok, som er kostnadsfritt og tilgjengelig for alle. Vi minner også om at Norsk legemiddelhåndbok er et produsentuavhengig, myndighetsnøytralt og statlig finansiert nettsted. Norsk legemiddelhåndbok knytter til seg forfattere som er ledende på sine fagområder og inneholder kvalitetssikrede råd om legemiddelbehandling for klinisk praksis i Norge, og det skal vi fortsette med.

Litteratur
1) Wahl A. Ett fordypningsspørsmål eller 25 raske svar? Tidsskr Nor Legeforen 2019 doi: 10.4045

Publisert: 05.04.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media