Kommentar
Kompleksitetsteori må ikke forveksles med kaosteori