Kommentar

Optikers yrkesutøvelse

Knut Luraas
Optiker, PhD. Eier og daglig leder v/Rjukan Synssenter. Timeforeleser v/Universitet i Sørøst-Norge.
Interessekonflikt:  Ja
Lundmark Per O.
Optiker, PhD. 1.amanuensis v/Universitet i Sørøst-Norge
Universitet i Sørøst-Norge

Øyelegeforeningens førerkortgruppe stiller spørsmål om optikers kompetanse til å utføre og tolke perimetriresultater i de tilfeller der det kreves utvidet synsundersøkelse ved Helseattest førerrett – syn. I den pågående debatt er det viktig å minne om noen fakta: Optikere er autorisert helsepersonell (1) og det er Helsepersonelloven som regulerer optikers yrkesutøvelse. Optikers yrkesutøvelse innebærer blant annet undersøkelse, behandling av synsfeil med optiske eller andre ikke-kirurgiske eller ikke-medikamentelle metoder, henvisning til lege av personer med behandlingstrengende øyesykdommer (2).

I Helsepersonelloven §4 (3) står følgende: "Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig". I klartekst betyr dette at optiker kan benytte og tolke de undersøkelsesmetoder de kan dokumentere at de er opplært i på en forsvarlig måte.

Optikerutdannelsen i Norge består av et treårig bachelorprogram ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (4). Gjennomført og godkjent utdanningsprogram vil gi muligheten til å søke om autorisasjon som optiker. Synsfelt og hvordan synsfelt undersøkes og vurderes er en naturlig del i bachelorprogrammet. Temaene omhandles både teoretisk og praktisk. En optiker har god kunnskap om synsbanens nevrologi og kan tolke synsfeltsutfall som er assosiert med defekter langs synsbanen ved sykdom og skade. En optiker har også god kunnskap om de psykofysiske forhold som ligger til grunn for undersøkelser av synsfeltet og har en solid kompetanse til å utføre både forenklede tester av synsfelt, for eksempel Donders test og andre tester av synsfeltets ytre grenser, og grundigere undersøkelser med avansert perimetrisk instrumentering, inklusive vurdering av resultater. Synsfelt og hvordan synsfelt undersøkes og vurderes er derfor en naturlig del i den optometriske undersøkelsen som gjennomføres hos en optiker i dag.

I optikerbransjen er det etter at den nye førerkortforskriften trådte i kraft 1. oktober 2016 lagt betydelige arbeid i å løfte opp synsfelt som fagtema og oppgradering av relevant utstyr. Dette viser at norske optikere er bevist sitt faglige ansvar.

Litteratur
1. Helsepersonelloven §48, pkt p, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 (08.01.2019).
2. Ot.prp. nr. 13 (1998-99). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-13-1998-99-/id159428/… 13 (08.01.2019)
3. Helsepersonelloven §4. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 (08.01.2019).
4. Bachelor i optometri. https://www.usn.no/studier/finn-studier/optometri/bachelor-i-optometri/ (08.01.2019)

Published: 08.01.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media