Kommentar

Kommentaren må åpenbart bero

Jon Haffner
Pensjonert gastrokirurg
Interessekonflikt:  Nei

Kommentaren må bero på en misforståelse. Det vi har skrevet er: «I 1957 ble det vist at 0,5 mg kobalamin per os var tilstrekkelig til å behandle pasienter med pernisiøs anemi.»Det er tidligere (1) påpekt at døgnbehovet er 1-2,5 μg, og i retningslinjene nevner vi at anbefalt tilførsel er 2 μg når absorpsjonen er normal (2). En prosent av 1 mg er jo 10 μg, så det skulle være mer enn tilstrekkelig for de fleste pasienter.

Litteratur
1. Haffner J. Peroral behandling av vitamin B12-mangel. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 108.
2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO et al. Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. http://legeforeningen.no/PageFiles/5783/Retningslinjer%20vitamin%20B12_….

Published: 08.11.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media