Kommentar
Indikasjon for behandling med kvetiapin.