Kommentar

Ett system – flere leverandører

Roald Bergstrøm
Seniorrådgiver/konsulent
Interessekonflikt:  Nei

Innbyggere og helsepersonell ønsker seg ett IT-system å forholde seg til. Et system som er gjenkjennbart uansett hvor du er i helsetjenesten og et system som støtter opp om prosessene der du er.

Jeg deler Ryvardens mening om at Norge trenger ett system, men jeg deler ikke oppfatningen av at dette trenger å være et fysisk system fra én leverandør.

Vi må ta et sterkere grep om en felles arkitektur, bruk av internasjonale standarder og integrasjonsprofiler, felles logikk og brukergrensesnitt slik at «systemet» kan bestå av leveranser fra mange leverandører. Monopolsituasjoner og siloer bør unngås og enkeltkomponenter må kunne byttes ut. På denne måten åpner vi opp for innovasjon og enklere løsninger. Gamle IT-strategier står for fall.

I Norge har vi slitt med at vi har mange systemer med lite samordning, og hvor hvert prosjekt velger sin egen arkitektur og sine egne standarder. Norge får nå en løsning med et utall kombinasjoner: Helseplattformen som et felles system for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest som skal prøve ut videre sine løsninger for spesialisthelsetjenesten, og den nye felles nasjonale journalen for kommunehelsetjenesten (som Helse Midt-Norge ikke skal være en del av).

Jeg tror ikke dette blir bra hverken for pasienter, helsepersonell, leverandører eller helseforetak og kommuner: Bor du i Midt-Norge, skal du forholde deg til et felles system for spesialist- og primærhelsetjenesten, men flytter du til en annen region, skal du forholde deg til et system for spesialisthelsetjenesten og et nasjonalt system for kommunehelsetjenesten. Befolkningen vil ha vansker med å forstå det, og helsepersonell som flytter på seg må forholde seg til ulike systemer bygd på ulik logikk og med ulike brukergrensesnitt. Og det blir dyrt og tidkrevende med alle de ulike implementeringene som må gjøres.

Det var ikke lett å samle Norge til et rike. Det ser ikke ut til at det er lett å samle Helse-Norge til et rike heller.

Danmark har havnet i nesten den samme situasjonen, og der er det nylig startet en nasjonal borgeraksjon (1) . Denne samler underskrifter med sikte på at Folketinget skal pålegge regjeringen å sette fram et lovforslag som sikrer en felles journal for danske borgere.

Litteratur:
1. Folketinget, borgerforslag: Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01508 (7.9.2018)

Published: 07.09.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media