Kommentar

Samtykke og tvang

Olaf Aasland
seniorforsker
Interessekonflikt:  Nei
Reidar Pedersen
professor
UiO
Reidun Førde
Professor
UiO
Husum Tonje Lossius
Forsker
UiO

Takk for presiseringer fra Gjerden. Samtykkekompetansevurderinger kan være utfordrende, på samme måte som de fleste andre kriterier for tvang. En spesiell utfordring ift. samtykkekompetansevurderinger er at mange har fått lite opplæring i å vurdere dette, f.eks. i grunnutdanning og spesialisering.

For at samtykke skal være gyldig må også pasienten ha fått god informasjon, og samtykket må være gitt frivillig. Hva som er god nok informasjon og frivillig er heller ikke alltid lett å avgjøre. Og helselovgivningen er som Gjerden antyder, ikke alltid konsistent og noen ganger unødvendig uklar.

Vi ved Senter for medisinsk etikk (SME) undersøker nå erfaringer med innføringen av samtykkekompetanse som kriterium for bruk av tvang i psykisk helsevern. Dette vil vi bruke i utviklingen av ulike typer undervisningsmateriell for leger og psykologer om å vurdere samtykkekompetanse. Og et lovutvalg jobber nå med å se om det går an å lage klarere og enklere lovregler for bruk av tvang for hele helsetjenesten (1).

Litteratur
Regjeringen.no. Tvangslovutvalget. https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/tvangslo… (25.6.2018)

Published: 22.06.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media