Kommentar

Leger og holdningsdannelse-også et tema for undervisning.

Per Nortvedt
Professor og undervisningsleder i medisinsk etikk
Interessekonflikt:  Nei

Stor takk til Ola Dale for et meget betimelig innlegg om holdningsdannelse.

Jeg tror som Dale at det er på høy tid at tema om holdningsdannelse får den oppmerksomhet det er behov for. Jeg er tidligere sykepleier, nå professor i medisinsk etikk og undervisningsleder for medisinstudentene i Oslo på fjortende året. Som Dale og andre har vi erfaring med mange situasjon opp gjennom året der pasienter, og noen gang pårørende møter uhøflig og krenkende situasjoner imøte med legen. Slike situasjoner grenser noen gang opp mot overgrep mot den det gjelder, som når pasienter i sin mest sårbare livsfase får slengt beskjeder om dødelig sykdom i en korridor, noen ganger på en uverdig måte. Gjennom refleksjonsnotater som studentene i Oslo skriver om etikk, ser vi også slike eksempler i kliniske undervisningssituasjoner. Vi ser brudd på taushetsplikt og omtale av pasienten på en uhøflig måte overfor andre. Min erfaring er at studentene i større grad er våkne for slike situasjoner i dag, men tør sjelden å si fra. Dette er en del av et større problem i helsetjenesten som omhandler mangel på empati, dårlige holdninger og respektløs væremåte. Det dreier seg ikke bare om leger, men også andre sykepleiere, hjelpepleiere og annet helsepersonell, på sykehjem, i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi vet ikke omfanget av dette, men det er et felt som roper på mer systematisk kartlegging. Holdningsdannelse og dyder må settes på dagsorden i større grad som en del av undervisning av leger og studenter og annet helsepersonell. Slike tema må gis en større og mer rettmessig plass som en del av den medisinske etikken.

Published: 03.06.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media