Kommentar

E-sigaretter kan ikke sidestilles med tobakk

Stig Rune Johannessen
Lege
Interessekonflikt:  Ja
Rådgiver og aksjeeier i Nordic Light Norway AS, et kommersielt selskap som har utviklet en e-sigarett.

Først og fremst vil jeg takke Legeforeningen for at dere markerer Verdens tobakksfrie dag. Markeringen handler om å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen ved bruk av tobakk. Det refereres i artikkelen til at de høye dødstallene skyldes aktiv og passiv bruk av tobakk.

I artikkelen står det at «Planen bør innebære gradvis innføring av et forbud mot å kjøpe alle typer tobakk. Forbudet bør inkludere all tobakk, også snus og e-sigaretter». Dermed sidestilles e-sigaretter med tobakk. Det er dessverre mange misforståelser rundt e-sigaretter og jeg vil derfor, for ordens skyld, presisere at e- sigaretter ikke inneholder tobakk.

I England er e-sigaretter det hyppigst brukte virkemiddelet for personer som ønsker å slutte å røyke (1). En studie som så på bruk av sigaretter og e-sigaretter hos britiske ungdom fra 11-16 år fant ikke holdepunkt for at e-sigaretter fører til økt tobakksbruk (2). En forsker ved Public Health England har uttalt at e-sigaretter er 95% mindre farlig enn tobakk sigaretter (3).

Jeg gleder meg sammen med Legeforeningen over utviklingen i Norge, selv om snusforbruket øker. Dog mener jeg at utviklingen ikke er god nok for den norske folkehelsa, nye tiltak ønskes velkommen. Derfor savner jeg opplysningskampanjer om røykeslutt, og hvilke produkter som kan hjelpe røykerne ut av tobakksavhengigheten.

Etter min mening bør helsepersonell og Legeforeningen opplyse om e-sigaretter som et røykesluttprodukt, istedenfor å sidestille det med tobakk og skremme tobakksavhengige fra å ta i bruk dette virkemiddelet.

Jeg var dessverre en storrøyker selv. Til tross for at jeg var klar over hvor skadelig tobakk er, slet jeg med å slutte. Jeg har forsøkt det meste på markedet, nikotinplaster, nikotintyggegummi og snus. Alt uten resultat. Det var først da jeg oppdaget e-sigaretten at jeg klarte å slutte med tobakk. Jeg anbefaler derfor e-sigaretter til mine pasienter som sliter med å stumpe røyken, fordi jeg tror det vil gi dem bedre helse og livskvalitet.

Det er viktig at vi som helsepersonell uttaler oss på et faglig og godt underbygget grunnlag.

Litteratur
1. Smoking in England. STS140122 Electronic cigarettes in England – latest trends. http://www.smokinginengland.info/latest-statistics/ (13.7.2018)
2. Bauld L, MacKintosh AM, Eastwood B et al. Young People's Use of E-Cigarettes across the United Kingdom: Findings from Five Surveys 2015-2017. Int J Environ Res Public Health. 2017 Aug 29;14(9). pii: E973. doi: 10.3390/ijerph14090973.
3. PHE publishes independent expert e-cigarettes evidence review. Gov.uk. 6.2.2018. https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-c… (13.7.2018)

Published: 06.06.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media