Vedtok kjønnskvotering på medisinstudiet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Etter en engasjert debatt vedtok landsstyret med 106 mot 35 stemmer å anbefale kjønnskvotering på medisinstudiet.

NØDVENDIG VEDTAK: Eivind Valestrand (t.h.) mener kjønnskvotering er viktig for å hindre enda større ubalanse. Her i samtale med leder for redaksjonskomiteen Ole Arild Osmundnes. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckoff

– Det er viktig at vi gjør noe før ubalansen blir enda større, sier Eivind Valestrand i sentralstyret. – Vi mener derfor at kvotering er nødvendig, slik at ikke andelen kommer ned på et kritisk nivå.

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet og universitetene sørge for en jevnere kjønnsbalanse i den medisinske grunnutdanningen ved å innføre kjønnskvotering der andelen bør være minst 40 prosent av hvert kjønn. Andre rekrutteringstiltak som utjevner ubalansen må også iverksettes samtidig.

Valestrand understreker at dette ikke må bli en hvilepute for fakultetene. Det må også andre tiltak til for å skape en kjønnsbalanse blant legene.

– Det er både vi som profesjon og pasientene tjent med, sier han.

Stadig flere kvinner

Medisin er i ferd med å bli et kvinnedominert fag. Tall innhentet fra de norske medisinske fakultetene viser at andelen mannlige studenter som går første år medisin er synkende. Andelen kvinner som studerer medisin ved de fire norske fakultetene har i dag passert 70 prosent, og antallet er stadig økende. Det er en tilsvarende utvikling blant norske medisinstudenter i utlandet.

Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret, ble det i februar 2018 vedtatt å sende spørsmålet om ulike tiltak for en bedre kjønnsbalanse i medisinstudiet på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen. Det kom inn 20 høringsuttalelser hvorav de fleste ga uttrykk for at det er uheldig med den ujevne kjønnsbalansen. Rundt halvparten var positive til kvotering på 40 prosent.

Legeforeningen peker på en reell bekymring når det gjelder utviklingen på medisinstudiet med en stor overvekt av kvinner. Utviklingen har vært synlig gjennom det siste tiåret. De som er positive til kvotering mener at kjønnene bør være likere representert enn det tallene predikerer for fremtiden.

Kjønnskvotering for å oppnå jevnere kjønnsbalanse er en løsning som kan rette opp ubalansen raskt, mener Legeforeningen.

Kjønnskvotering innebærer at et av kjønnene får en ekstra fordel ved for eksempel ansettelser/opptak til studier fordi man ønsker en bestemt fordeling mellom menn og kvinner. Kunnskapsdepartementet avslo tidligere en felles søknad fra universitetene i Oslo og Bergen der de ba om tillatelse til å kvotere inntil 30 prosent menn på psykologstudiet. Departementet avslo fordi positiv diskriminering av menn var i strid med daværende likestillingslov. I den nye likestillingsloven fra 1.1.2018, åpnes det for at positiv diskriminering/kvotering også kan omfatte menn.

Anbefalte artikler