Seks om landsstyremøtet

Artikkel

Seks landsstyredelegater deler sine inntrykk fra årets møte og hva som har vært den viktigste saken for dem.

Hanne Strømholt Bremnes, medisinstudent, NTNU Trondheim

– Dette er mitt første landsstyremøte. Det har vært utrolig motiverende og engasjerende. Det er gøy å se all kompetansen og stå-på-viljen i organisasjonen. Jeg jobber til vanlig med arbeidslivsrelaterte saker for medisinstudenter i Nmf. Det var derfor spesielt interessant å delta i debattene om vår fremtidige arbeidshverdag. Tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver har vært et gjennomgående tema.

Som snart ferdigutdannet lege er jeg bekymret for utviklingen vi nå ser i arbeidslivet med mindre mulighet til medvirkning og autonomi. Da er det betryggende å se at Legeforeningen står som en samlet front for å sikre en sterk og kvalitetssikret helsetjeneste både for oss som leger og for befolkningen for øvrig.

Det var også godt å høre at helsepolitikerne var enige i våre forslag om å øke antallet LIS1-stillinger og sikre mer praksis i primærhelsetjenesten som ledd i å bevare fastlegeordningen. 

Marit Karlsen, fastlege, Kautokeino

Det er en glede og ære å ha blitt vist tillit til å være landsstyredelegat for allmennlegene i de tre nordligste fylkene.

Når det ikke er valgår får vi som forening i større grad mulighet til å behandle helsepolitiske såvel som mer interne fagpolitiske saker.

Årets viktigste tema var helt klart debatten om hva som må til for å styrke fastlegeordningen og de øvrige legetjenester i kommunene. Det som faktisk står på spill er vårt offentlige helsevesen. Fastlegeordningen er en forutsetning for gode og likeverdige helsetjenester for alle, uavhengig av økonomi og hvor du bor i landet.

Odd Grenager, overlege, Kar- og thoraxkirurgisk seksjon, Sykehuset Østfold

– Det var fy­sisk trangt, men god takhøyde for me­nings­ut­veks­ling og ar­gu­men­ta­sjon.

For meg var de viktigste sakene at landsstyret gikk inn for en omorganisering og styrking av den faglige delen av Legeforeningen med opprettelse av en faglig akse. Likeledes at alle foreningsledd krever en fortsatt god spesialistutdanning, og at alle stiller seg bak kravet om videreføring av prosedyrekrav i de spesialiseringene der dette er naturlig. Dette er eneste farbare vei skal norsk spesialisering beholde legitimitet.

Den største nedturen kom ved innlegget fra Sylvi Brustad som representerte Spekter. Hvordan hun etter årets avgjørelse i Arbeidsretten fortsatt kan fremsette nærmest krav til oss som arbeidstakere, og ikke rekke ut en hånd og vise at vi skal ha reell medbestemmelse om vår egen arbeidstid, var meget skuffende. At hun forsvant etter et slikt innlegg uten å stille opp til diskusjon/spørsmål tror jeg flere enn meg fant nærmest provoserende.

Som alltid var det en meget vellykket ramme rundt møtet, og det er hyggelig og nyttig å treffe både kjente og nye kollegaer fra hele landet. All ros og mange takk til sentralstyret og sekretariatet for et vellykket møte!

Inger Lise Kaldhol, Møre og Romsdal legeforening og leder av Regionutvalg Midt-Norge

– Mitt første møte med landsstyret var som medarrangør i Ålesund i fjor. Dette var første året som delegat.

Eg synes det har vore mange interessante innleiingar og debattar. Særleg satte eg pris på arbeidslivsdebatten og den helsepolitiske debatten om fastlegeordninga. Digitale sakspapir og avstemningar var etter min smak.

Det er alltid hyggeleg å møte engasjerte kollegaer, treffe gamle kjente og bli kjent med nye. Og veret var magisk for ein sunnmøring.

Tone Sparr, leder av Eldre legers forening

– Jeg har gledet meg over et spennende landsstyremøte som inneholdt mye av interesse. Legeforeningens virksomhet spenner over mange forskjellige aktiviteter. Det kom tydelig frem i årsmeldingen!

Det var gledelig å høre om samarbeid mellom små og store sykehus. Voss sykehus har fått til et samarbeid med Haukeland som syntes å gi gevinst til begge parter. Tillit mellom de små og de store sykehusene ble understreket. Andre sykehus kan ta dette til seg og lage gode ordninger til samarbeid. Som gammel overlege ved et lokalsykehus, var dette oppmuntrende

Min største bekymring var saken om den nye spesialistutdanningen. Det synes å være vanskelig å få forståelse for behovet om minstekrav til prosedyrer og de såkalte læringsmål inneholder mange fine ord, men for lite konkret.

Et godt møte med mye bra underholdning.

Einar Vie Sundal, lege i spesialisering, Haukeland universitetssykehus

Årets landsstyremøte var hektisk med mange saker på programmet. Totalt sett var opplevelsen positiv, men talet på diskusjonssaker kunne ha vore kutta ned til fordel for betre tid til debattinnlegg med noko lenger tid til grunngjeving av synspunkt og argumentasjon i dei prioriterte sakene.

Dei viktigaste sakene var sakene om krisa i fastlegeordninga og om den nye spesialiseringsstrukturen for legar. Spesielt sistnevnte sak hadde hatt godt av ei god belysning som diskusjonssak i landsstyret i tillegg til den helsepolitiske debatten med politikarane.

Alt i alt er landsstyremøtet ein viktig møteplass for tillitsvalgte, og møtet ga også i år mange viktige innspel til Legeforeininga og helsepolitikarar i arbeidet deira med saker av både fagleg og politisk karakter.

Anbefalte artikler