Kommentar

Vedrørende korrelasjon og regresjon

Are Hugo Pripp
Forsker og professor II
Interessekonflikt:  Nei

Takk for kommentaren om korrelasjon og regresjon. Et viktig budskap om korrelasjonskoeffisienter er at ulike (tallmessige) sammenhenger mellom variabler kan gi like korrelasjonskoeffisienter. Figuren i artikkelen viser et meget enkelt eksempel på dette, der spredningen til y-variablene i de to plottene er forskjellig. Det er derfor viktig å undersøke sammenhengen mellom variabler med deskriptiv statistikk samt vurdere bruk av regresjonsanalyser for en mer detaljert statistisk fremstilling.

Som påpekt, en p-verdi alene kan ikke vurdere om en assosiasjon er medisinsk relevant. Likevel kan p-verdien med et riktig valg av studiedesign og statistisk analyse gi oss statistisk informasjon om assosiasjonen. Hva som er en relevant assosiasjon kan også være vanskelig å fastslå rent medisinsk, og spesielt hvis man undersøker nye behandlinger, effekter og fenomener. Da kan statistiske estimater, inkludert p-verdier, gi verdifull informasjon for å si noe om relevansen.

«Er statistiske analyser egnet ved vurdering av målinger?» (1). Jeg vil hevde at de ofte er det. Hvis man skal være kritisk på bruk av statistiske analyser av målinger, så er min bekymring ikke nødvendigvis de statistisk-matematiske egenskapene som linearitet og sannsynlighetsfordelinger med mer. Selv om mulighetene for feilaktige antagelser og uriktig bruk av statistiske metoder er store, kan dette i stor grad etterprøves med matematiske modeller og simuleringer. Etter min vurdering, er validiteten til målinger mer kritisk. Kan alle fenomener, tilstander og hendelser måles og tallfestes? Det er alltids mulig å utvikle et måleinstrument, men gir det valide mål for det man ønsker å måle. Selv om statistikk og kvantitative forskningsmetoder er mye brukt og anerkjent i medisin, er det viktig å bruke kvalitative forskningsmetoder der de er best egnet (2). Kanskje kan ikke alt i verden måles med tall!

Litteratur
1. Høiseth A. Er statistiske analyser egnet ved vurdering av målinger? Tidsskr Nor Lægeforen. 1990; 110: 1968-71.
2. Pripp A. Vi trenger likestilte forskningsmetoder. Sykepleien 2016; 104: 56-58. DOI: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2016.58624

Published: 29.05.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media