Kommentar

Svangerskapsomsorgen må være kunnskapsbasert

Bente Prytz Mjølstad
Fastlege og førsteamanuensis i allmennmedisin, NTNU
Interessekonflikt:  Nei

Gisle Roksund
Fastlege
Klosterhagen Legesenter
Petter Brelin
Leder i Norsk forening for allmennmedisin
Den norske legeforening
Stefán Hjörleifsson
Fastlegevikar og førsteamanuensis i allmennmedisin
Universitetet i Bergen
Tor Carlsen
Sekretariatsleder Norsk forening for allmennmedisin
Den norske legeforening

Takk til Bjørn Backe for å løfte frem og invitere til debatt om de nye retningslinjene for svangerskapsdiabetes (1). Han representerer i denne debatten en kritisk stemme fra spesialisthelsetjenestens rekker, og vi håper nå at andre vil kjenne sin besøkelsestid og delta i debatten. Både Legeforeningen (2) og Norsk forening for allmennmedisin (3) har levert grundige faglige argumenter og forslag til endring av retningslinjen, uten at dette har blitt tatt hensyn til. Det allmennmedisinske fagmiljøet har blant annet formidlet bekymring for et svakt kunnskapsgrunnlag og den massive sykeliggjøringen som retningslinjen legger opp til (4, 5). En retningslinje som inneholder flere «svake anbefalinger» øker også faren for dårlig etterlevelse og dermed større variasjon i praksis. Norsk forening for allmennmedisin har tidligere bemerket at det er uheldig at Helsedirektoratet ikke har sørget for at arbeidsgruppa favnet fagfolk fra ulike fagmiljøer og større geografisk representasjon for å sikre at et bredt fagmiljø har blitt hørt. Vi mener det er uklokt ikke å ha sikret seg bred forankring i det allmennmedisinske fagmiljøet, hvor forvaltning og implementering av retningslinjen i primærhelsetjenesten foregår. Skal en nasjonal retningslinje få den nødvendige legitimitet i fagmiljøet og blant publikum, må både retningslinjen og de som har produsert denne tåle at den diskuteres i det offentlige rom. Vi hilser derfor debatten velkommen!

Litteratur
1. Backe B. Å skyte spurv med kanoner. Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.18.0167
2. Høring – Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Den norske legeforening. 17.8.2016. http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/Horing-… (20.4.2018)
3. Norsk forening for allmennmedisin. Høring: Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. 9.8.2016. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Horin… (20.4.2018)
4. Hjörleifsson S, Meland E, Mildestvedt T. Nye retningslinjer skaper titusenvis av pasienterDagens medisin. 26.10.2017
5. Mjølstad BM, Brelin P, Roksund G. Svangerskapsomsorg på ville veier. Aftenposten. 12.11.2017

Published: 20.04.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media