Trepartssamarbeidet gir håp om snarlige tiltak

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi er tilfreds med at partene gjenetablerer en arena for drøfting av sentrale utfordringer i fastlegeordningen og har forventninger til at trepartssamarbeidet vil få fart på å finne løsninger, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen

  FØR­S­TE MØTE: Hel­se­mi­nis­ter Bent Høie in­vi­ter­te Le­ge­for­en­in­gen og KS til oppstartmøte. President Marit…
  FØR­S­TE MØTE: Hel­se­mi­nis­ter Bent Høie in­vi­ter­te Le­ge­for­en­in­gen og KS til oppstartmøte. President Marit Hermansen med Legeforeningens re­pre­sen­tan­ter til venst­re. Til høyre for helseministeren leder i KS Gunn Marit Helgesen med representanter for KS. Foto: Da­niel Wær­nes/Le­ge­for­en­in­gen

  I desember 2017 ble det bestemt at trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), KS og Legeforeningen skulle gjenopptas. I slutten av februar samlet partene seg til det aller første møtet.

  – Fastlegeordningen er i en kritisk fase, og partene er enige om at situasjonen er alvorlig. Vi har forventninger til at trepartssamarbeidet raskt vil samles om noen løsninger, både på kort og på lang sikt, sier presidenten.

  Rekrutteringsutfordringer

  Rekrutteringsutfordringer

  VGs kartlegging sommeren 2017 viste at det er betydelige rekrutteringsutfordringer i kommune-Norge. Bare de siste seks månedene har rekrutteringsutfordringene i flere kommuner gått fra vondt til verre. Legeforeningen er også bekymret for at erfarne fastleger slutter fordi arbeidsbelastningen har blitt for stor.

  – Å rekruttere og beholde fastleger krever snarlige tiltak og kan ikke skyves på i påvente av evaluering, sier Marit Hermansen.

  Av Le­ge­for­en­in­gens inn­spill til det før­s­te mø­tet, var be­ho­vet for å se nær­me­re på res­-surs­be­ho­vet (an­tall le­ger og øko­no­mis­ke ram­mer) og inn­ret­ning av fi­nan­sie­rings­ord­nin­gen. Le­ge­for­en­in­gen har også spilt inn kon­kre­te straks­til­tak. Re­du­ser­te lis­te­leng­der, sik­ret vei­led­ning i spe­sia­li­se­rings­lø­pet og en stans i an­tall opp­ga­ver som sta­dig over­fø­res fast­le­ge­ne, er blant for­slage­ne.

  Sikre stabil og bærekraftig legedekning

  Sikre stabil og bærekraftig legedekning

  Legeforeningen mener at det også må lages en plan for kortsiktige og mer langsiktige tiltak for å sikre stabil og bærekraftig fastlegedekning i hele landet.

  – En medvirkende årsak til dagens situasjon er det foreningen vil betegne som et svarteperspill der aktørene til dels skyver ansvaret over på hverandre. Trepartsarenaen blir viktig for å plassere oppfølgingsansvaret i den kritiske fasen vi befinner oss i, understreker Marit Hermansen.

  Oppgaveoverføringen var også ett av Legeforeningens viktige innspill til det første møtet. Det synes å være enighet om at det har skjedd en oppgaveoverføring til fastlegene som er utenfor deres kontroll og som ikke er fulgt opp med ressurser. Det bekrefter også den nylig gjennomførte tidsbruksundersøkelsen.

  – Den ukontrollerte oppgaveoverføringen har gjort at arbeidsbelastningen har blitt for stor. Vi trenger et bedre system for hvordan nye oppgaver overføres til fastlegene, sier Hermansen. 

  Nasjonal oversikt og styringsinformasjon

  Nasjonal oversikt og styringsinformasjon

  Dagens situasjon har også avdekket mangel på oppdaterte tall om rekrutteringsutfordringene og manglende stabilitet i fastlegeordningen. VG har bidratt med ny informasjon som var ukjent for helsemyndighetene og som fastlegestatistikken ikke fanger opp.

  – Alle tre parter har behov for å utvikle en ny metodikk som kan fange opp nå-situasjonen, og som kan brukes som grunnlag for å iverksette tiltak, sier leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren.

  Under møtet ble partene enige om at det må opprettes egne underutvalg, som skal jobbe fortløpende med løsninger på utfordringene fastlegetjenesten står overfor.

  President Marit Hermansen, leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin og avdelingsdirektør Lars Duvaland representerer Legeforeningen i møtene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media