Kommentar
Tap av statistisk styrke som følge av dikotomisering