Prøveforelesning og morgendagens forskere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Petter Gjersvik tematiserer at Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, de senere årene stadig oftere aksepterer at bedømmelseskomiteene velger et oppgitt emne for prøveforelesningen ved disputas som er sammenfallende med emnet for avhandlingen (1). Vi er takknemlig for tilbakemeldinger som gjør at vi kan forbedre og kvalitetssikre dagens doktorgradsprogram. Kvalitetshevende tiltak for å bedre forskerutdanningen av våre doktorgradskandidater er høyt prioritert, og det sittende dekanat har gjennomført flere ulike kvalitetshevende grep de siste årene.

  Vi er kjent med at bedømmelseskomiteene enkelte ganger velger et oppgitt emne for prøveforelesningen som kan ligge for nær inntil avhandlingens emne. Dette har vi fulgt opp med en veiledning til alle komitéledere, der det blir understreket at prøveforelesningens tema skal ligge innenfor kandidatens fagområde, men ikke tett opp til avhandlingens innhold. Dette ligger også beskrevet i oversendelsesdokumentene til bedømmelseskomiteen: "The trial lecture is an independent part of the PhD examination. The purpose is to test the candidate's ability to acquire knowledge of matters beyond the thesis topic, and to impart this knowledge in a lecture setting." Tilsvarende formulering er tatt inn i de utfyllende regler.

  Dette er også presisert på våre websider https://www.med.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/bedommelseskomite/index.html#toc9

  Det er altså iverksatt tiltak, men det tar tid å endre etablert praksis. Med 1 400 ph.d.-kandidater på doktorgradsprogrammet og 200 disputaser årlig er kvalitetssikring av vårt program en viktig prioritering for Det medisinske fakultet. Vårt mål er at gjennom forskerutdanningen skal kandidatene utvikles til å bli forskere med fokus på forskningskvalitet. De skal lære å tenke innovativt, kritisk og nyansert om dagens og morgendagens forskning, samtidig som de arbeider under forståelsen av god forskningsetisk standard. Vi utdanner ph.d.-kandidater som er ettertraktet til stillinger innenfor forsknings-, utdannings- og utviklingsvirksomhet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

  Med dette takker vi for anledningen til å løfte temaet bredere inn mot våre fagmiljøer via Tidsskrift for Den norske legeforening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media