Kommentar

Erstatningssaker dreier seg om medisin og juss

Rolf Gunnar Jørstad
direktør i Norsk pasientskadeerstatnign
Interessekonflikt:  Nei

Dag Bratlid og jeg er uenige om hva som er avgjørende for å fatte riktige vedtak. Det er nemlig ikke slik som Bratlid skriver at det utelukkende er de medisinske vurderingene som er avgjørende for om en erstatningssøker får medhold eller ikke. Norsk pasientskadeerstatning baserer seg på både de medisinske og juridiske vurderingene. Begge må til for å fatte riktige vedtak. Bratlid får det til å fremstå som om de juridiske vurderingene nærmest er unødvendige.

Det er heller ikke riktig at de fleste saker der pasienter får medhold i sitt krav, skyldes behandlingssvikt på «generelle» medisinske områder, og som alle leger er kompetente til å vurdere. I vår saksbase har vi mange tusen saker som tegner et annet bilde enn det Bratlid beskriver. Vi ser ofte i sakene vi behandler at svikten i helsehjelpen skjer i spesialisert behandling, og at det er nødvendig at sakkyndige vurderinger gjøres av relevante spesialister på området/områdene saken omhandler.

Pasientskadesaker må belyses grundig, både medisinsk og juridisk. Jeg mener vi i Norsk pasientskadeerstatning gjør dette på en god måte. Ved å benytte mange ulike medisinske spesialister som vurderer behandling og diagnostikk innenfor sine fagfelt, og saksbehandlere som gjør de nødvendige juridiske vurderingene, klarer vi å fatte riktige vedtak om en erstatningssøker har rett til erstatning ut fra gjeldene lovverk.

Publisert: 29.12.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media