Kommentar

Misforståelse om Helsetjenesteaksjonen og Helsepartiet

Torgeir Bruun Wyller
Professor i geriatri ved UiO og leder i Helsetjenesteaksjonen
Interessekonflikt:  Nei
Heidi Haukelien
Førsteamanuensis og nestleder i Helsetjenesteaksjonen
Høgskolen i Sørøst-Norge

Vi vil takke Steinar Westin for hans konstruktive anmeldelse (1) av vår bok Ny helsepolitikk - det finnes muligheter (2). Vi har ingen grunn til å være misfornøyde, enn si polemisere mot anmeldelsen, men vi vil gjerne benytte anledningen til å korrigere en misforståelse som Steinar Westin sikkert ikke er alene om. Han skriver at Helsepartiet er en avlegger av Helsetjenesteaksjonen. Riktig nok er det mye beslektet tankegods mellom de to, og mange er kanskje medlem begge steder. Men et vesentlig skille ligger nettopp i valg av politisk strategi. Helsetjenesteaksjonen har eksplisitt ikke satset på en partidannelse, men er strikt partipolitisk uavhengig - også av Helsepartiet. Vår strategi er ikke å forsøke å danne et "én-saks-parti", men å pleie målrettet kontakt med samtlige politiske partier. Vi tror en slik strategi har størst sjanse til å lykkes i det lange løp.

Litteratur
1. Westin S. Et manifest fra Helsetjenesteaksjonen. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1630
2. Haukelien H, Wyller TB. Ny helsepolitikk - det finnes løsninger. Oslo: Dreyers forsalg, 2017.

Published: 03.11.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media