Kommentar

Litt mer om protrahert bakteriell bronkitt

aslak hovda Lien
Kommuneoverlege i Senjalegen og medisinsk faglig ansvarlig på Finnsnes IK Legevakt
Interessekonflikt:  Nei

Takk for svar. Det kan godt hende vi ser verden fra litt ulike vinkler og med ulik prevalens, men at uenigheten kanskje likevel ikke er så stor. I allmennpraksis ser vi svært mange barn med både tørr og fuktig hoste. En av våre viktigste oppgaver er å unngå overbehandling med antibiotika, noe vi faktisk ser ut til å lykkes med. Fra 2010 til 2016 ble antall antibiotikaresepter til barn under 10 år redusert med nesten 25 % (1).
Det jeg forsøkte å få frem i min kommentar er en bekymring for at protrahert bakteriell bronkitt potensielt åpner for en langt mer liberal bruk av antibiotika på et uavklart grunnlag. Årsaken er at diagnosen slik redegjort for i artikkelen baseres på sykehistorien og kliniske funn, og uten støtte fra blodprøver, røntgen og der bakterielle prøver fra nedre luftveier i artikkelen sies å ha lav sensitivitet. Dette er diagnosekrav mange barn i allmennpraksis vil kunne oppfylle, noe som er grunnlaget for bekymringen rundt antibiotikabruk.
Astma hos barn er en diagnose som settes på ganske likt grunnlag. Resultatet er, slik forfatterne selv sier, at en god del barn overbehandles for astma. Jeg tenker at denne erkjennelsen er viktig å ta med seg når det skal lages norske retningslinjer eller behandlingsanbefalinger for protrahert bakteriell bronkitt. Det vil være veldig uheldig å erstatte overbehandling med bronkolytika og inhalasjonssteroider, med en kanskje vel så skadelig overbehandling med antibiotika.
Denne bekymringen oppfatter jeg, kanskje litt seint, at også forfatterne deler.
Allmennleger må være nøkterne i sine vurderinger rundt både astma og infeksjoner, slik at vi unngå uvirksom behandling. Herunder tenker jeg at vi i kommunehelsetjenesten skal fortsette å ta infeksjonsparameter, nasofarynxprøver osv, for å sikre en mest mulig rasjonell antibiotikabruk.
De barna som har betydelige plager med hoste over lengre tid, uten påvisbar årsak (herunder også astma), mener jeg det er svært fornuftig å henvise til barnelege. Videre er det en god ide forfatterne lufter med at behandling av protrahert bakteriell bronkitt gjøres som del av en studie, siden mange vesentlige momenter (forekomst, behandling, prognose) rundt diagnosen fortsatt er uavklart?

Litteratur
1. Helsenorge.no. Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos barn mellom 0-9 år. https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/legemidler/antibiotikabehand… (30.11.2017)

Published: 30.11.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media