Kommentar

Forfatterne svarer

Anne-Siri Øyen
Psykologspesialist
Interessekonflikt:  Nei
Bente Ulleberg
Helsesøster med videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse
Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Paul Sangar
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri og konstituert overlege
Barneseksjonen psykisk helse, Enhet B, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Sean Wallace
Spesialist i barnesykdommer og overlege
Barneavdeling for nevrofag, Oslo Universitetssykehus
Henrik Holmstrøm
Spesialist i barnesykdommer, overlege og professor
Barnekardiologisk avdeling, Barne-og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Vi takker Steinar Konradsen og Henriette Konradsen for kommentarer. Vi er helt enige i at tidlig innsats er viktig for barn som strever.
Det vi ønsket å trekke frem med denne kasuistikken er hvor viktig det er at barn med hjertefeil og deres foreldre blir fulgt opp fra fødsel, slik "Veileder for tverrfaglig oppfølging av barn med hjertefeil" understreker (1). Det aller beste ville være om gutten og familien hadde fått den anbefalte oppfølging helt fra starten av. Når dette ikke var gjort, mener vi at det tverrfaglige samarbeidet rundt utredning og behandling var viktig. Utredningene viste at han ikke hadde de klassiske vanskene man ser hos barn med medfødt hjertefeil, og fokus i behandlingen ble veiledning til foreldre og barnehage.
Økte ressurser i førstelinjen vil kunne bidra til at barn og familier får hjelp tidlig. Økt samarbeid mellom førstelinjen og spesialisthelsetjenesten vil også være positivt for de som trenger dette. Når det gjelder barn med hjertefeil har rollefordelingen mellom ulike nivåer i helsetjenesten vært uklare. Vi håper at denne kasuistikken vil bidra til økt forståelse og kunnskap, slik at disse barna og deres foreldre får den støtten de trenger gjennom hele barndommen.

Litteratur
1. Veileder for tverrfaglig oppfølging av hjertebarn i primær- og spesialisthelsetjenesten. Oslo: Norsk barnelegeforening, 2015. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Interessegruppe…—rutiner1/Veileder-for-tverrfaglig-oppfolging-av-hjertebarn-i-primar—og-spesialisthelsetjenesten/ (9.10.2017)

Published: 27.11.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media