Kommentar

Hylekor mot fraværsregel

Per Høie
Pensj.allmennlege
Interessekonflikt:  Nei

Bakken et al. har undersøkt legesøkningen blant videregående skoleelever i løpet av 18 uker høsten 2016, og funnet en økning på 30% i forhold til tidligere år (1). Dette er selvsagt en markant relativ endring, men siden det dreier seg om en aldersgruppe som vanligvis har svært lavt behov for å søke lege, er de absolutte tall likevel beskjedne. Fordelt på alle landets fastleger var økningen på ni pasienter pr. lege over 18 uker, dvs. én ekstra konsultasjon annenhver uke, selv om fordelingen mellom legene vil være ulik. (Antall telefonkonsultasjoner økte med seks per lege i samme periode.)
Dette kan ikke sies å representere noen vesentlig økt belastning på systemet, til fortrengsel for mennesker med «ordentlige sykdommer.»

Men når Allmennlegeforeningen henger seg på hylekoret mot regelen mot ulegitimert fravær, med « … stor økning i fastlegekonsultasjoner» som overskrift for intervju med styremedlem Kirsten Rokstad, da skurrer det. Foreningen burde heller annonsere sin overraskelse over hvor lite ekstrabelastning tiltaket egentlig har påført primærhelsetjenesten, - og sin glede over å kunne bidra til en formidabel reduksjon av ulegitimert fravær i videregående skole, noe alle i debatten enes som ønskelig.

Litteratur
1. Bakken IJ, Eensaas KA, Furu K et al. Legesøkning og legemiddeluttak etter innføring av nye fraværsregler. Tidsskr Nor Legeforen 2017. DOI: 10.4045/tidsskr.17.0427

Published: 08.10.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media