Kommentar

Innføring av primær HPV-testing i Helse Sør-Øst

Pål Suhrke
Avdelingssjef/overlege ved Patologiavdelingen, Sykehuset i Vestfold
Interessekonflikt:  Nei

Tropé og medforfattere beskriver endringer i livmorhalsprogrammet ved innføring av primær HPV-testing. Jeg mener det er klokt med en randomisert og gradvis innføring for å sikre god dokumentasjon på at fordelene med å gå over til ny screeningalgoritme overveier de negative følgene. For patologilaboratoriene som utfører livmorhalsscreening, betyr endringen en overgang fra en personellkrevende manuell prosess med mikroskopering til en maskinell prosess for mange av celleprøvene. I og med at denne overgangen vil skje gradvis, vil nedgangen i antall celleprøver som skal vurderes mikroskopisk, også skje gradvis.

I Helse Sør-Øst (HSØ) er det nå bestemt at fremtidig livmorhalsscreening skal skje ved tre laboratorier, mot ti laboratorier i dag (1). De tre valgte laboratoriene besvarte i 2016 om lag 18 % av prøvene i helseregionen. Jeg mener denne drastiske sentraliseringen er uklok all den tid flere laboratorier i helseregionen innehar både kompetanse og utstyr til å utføre HPV-testing. En drastisk sentralisering burde først skje når prøvevolumet som skal vurderes i mikroskop, går ned. Jeg er forundret over at forfatterne ikke i større grad beskriver utfordringene en gradvis innføring av HPV-testing kan gi for patologilaboratoriene.

Litteratur
1. Saksfremlegg Helse Sør-Øst. Valg av laboratorier som skal foreta HPV-testing i Helse Sør- Øst. https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/0… (2.10.2017)

Published: 29.09.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media