Slik vil helsetoppene endre kursen for helsetjenesten

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  60 prosent av befolkningen mener at vi har et todelt helsevesen i Norge, der lommeboken avgjør hvilken behandling du får. Hvordan vil de politiske partiene snu utviklingen?

  Olaug Bollestad, Kristelig folkeparti (Krf)

  Olaug Bollestad, Kristelig folkeparti (Krf)

  - Det er ganske dramatisk at så mange mener at vi har et todelt helsevesen.

  Krf vil satse på det offentlige helsevesenet, slik at folk forstår at du ikke skal være avhengig av lommebok og helseforsikring for å få helsehjelp. Derfor må vi satse både penger og kompetanse.

  Vi må også bruke alle ideelle aktører som ikke er ute etter profitt, som har god kompetanse.

  Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk venstreparti (SV)

  Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk venstreparti (SV)

  - Vi har et todelt helsevesen i dag, der velinformerte og rike pasienter har helt andre muligheter til å skaffe seg et godt helsetilbud, enten det gjelder i det private eller ved å utøve press i helsevesenet.
  Så vi må rett og slett gjøre to ting: Den ene er å redusere den private andelen og styrke den offentlige delen av helsevesenet. Den andre er å sørge for at pasientene blir behandlet på ordentlig vis, uansett hvor store ressurser de har.

  Kari Kjønaas Kjos, Fremskrittspartiet (Frp)

  Kari Kjønaas Kjos, Fremskrittspartiet (Frp)

  - Vi har hatt et todelt helsevesen i flere tiår, og sånn kommer det fortsatt til å være. Det vil alltid være mulig å kjøpe noe privat, eller kjøpe noe i utlandet.

  Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for korte ventetider og høy kvalitet på tilbudet vi gir. Det er noe vi jobber med hele tiden. Derfor har dette med å korte ned ventetiden vært et av hovedfokusene i fireårsperioden.

  Ketil Kjenseth, Venstre (V)

  Ketil Kjenseth, Venstre (V)

  - Venstre vil ha noen større forsøk knyttet til bruk av IKT, slik at pasientene opplever å møte et likt system både i sykehus og kommuner.

  Vi vil også ha noen forsøk hvor sykehus og kommuner organiseres felles, slik at vi går i retning av å få en felles helsetjeneste i Norge.

   

   

  Lise Askvik, Helsepartiet

  Lise Askvik, Helsepartiet

  - Helsepartiet vil gjerne forsøke å slå sammen primær- og sekundærhelsetjenesten i store helseregioner og legge ned de regionale helseforetakene. Gjennom disse grepene skal vi sørge for at pasientene får et mye mer tilgjengelig helsevesen, og i tillegg skal samhandlingen bli mye bedre. Vi er faktisk nødt til å ta ganske store og alvorlige grep for at dimensjoneringen av helsetjenesten skal bli riktigere med tanke på befolkningens behov. Helsepartiet har nye løsninger og de store partiene har sviktet på helse. Nå må noen virkelig sette støtet inn.

  Torgeir Micaelsen, Arbeiderpartiet (Ap)

  Torgeir Micaelsen, Arbeiderpartiet (Ap)

  - Vi vil gi sykehusene mere penger. Vi vil innføre flere pakkeforløp, og ikke minst vil vi legge til rette for at nye innovative legemidler raskere kan tas i bruk i den offentlige helsetjenesten. Da må vi få et enda tydeligere rammeverk i møte med legemiddelindustrien. Vi må få på plass et nordisk, eller aller helst europeisk innkjøpssamarbeid, der de felles helsetjenestene over hele verden retter samme krav til legemiddelindustrien. Og vi må snu alle stener og se om systemet for godkjenning og innkjøp av legemidlene går raskt nok i dag.

  Kjersti Toppe, Senterpartiet (Sp)

  Kjersti Toppe, Senterpartiet (Sp)

  - Senterpartiet vil styrke det offentlige helsevesenet.

  Det er det aller viktigste for å unngå et todelt helsevesen. Det gjelder både de offentlige sykehusene og det gjelder primærhelsetjenesten. Det er viktigere enn alt annet.

   

   

  Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre (H)

  Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre (H)

  - Høyre i regjering har innført pakkeforløp for kreft. Det utjevner sosiale ulikheter: Alle fastleger viser pasienter inn i det samme forløpet.

  I tillegg har vi opprettet Beslutningsforum og vedtatt Prioriteringsmeldingen i Stortinget, som legger grunnlag for lik behandling for alle pasienter i Norge.

   

  Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

  Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

  - MDG mener offentlige helsemidler skal gå til det offentlige helsevesenet, slik at tilbudet der - diagnostisering og behandling, er godt nok, og fanger opp alle. Så vil vi se på foretaksmodellen, og alternativer til den. Vi er åpne for private tilbud, som et supplement til det offentlige helsevesenet. Men det skal ikke gå på bekostning av det brede tilbudet som det offentlige helsevesenet skal gi til alle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media