Nytt sentralstyre ser frem til spennende utfordringer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Nye og garvede medlemmer av sentralstyret gir her et lite innblikk i hvilke forventninger de har for de to neste årene og hvilke kampsaker de «brenner» for - med en liten personlig «touch».

Christer Mjåset, leder Yngre legers forening – visepresident. Andre periode

Den siste sentralstyreperioden har vært veldig begivenhetsrik, samtidig som styret har klart å markere seg i den offentlige debatten og fått gjennomslag for mye av Legeforeningens politikk. Jeg håper og tror at det nye styret kan klare å levere på et like høyt nivå. Det skal også bli utrolig gøy å bli kjent med de nye styremedlemmene, som jeg tror har mye å bidra med. Ethvert styre må finne sin egen stil og retning. Det blir viktig å etablere dette tidlig med de utfordringene som allerede ligger der og venter. Legeforeningen trenger å stå samlet i tiden som kommer.

Saker som arbeidstidsordninger i sykehus, faste stillinger for leger i spesialisering, vaktfritak for gravide leger og omleggingen av spesialistutdanningen er alle ekstremt viktige for våre medlemmer og noe jeg er veldig opptatt av. Samtidig er fastlegeordningen under press, og det blir nødvendig å finne gode løsninger som bidrar til å styrke ordningen. Til slutt er det avgjørende at vi fortsetter å videreutvikle Legeforeningen som organisasjon. Den medisinske fagaksen må omstruktureres, og det arbeidet som allerede er i gang der, må følges opp. Yrkesforeningene har også mye å hente på å samarbeide bedre. Vi trenger bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. Overlegene og de yngre legene har nylig hatt sitt aller første felles årsmøte, og jeg håper vi kan etablere en tradisjon for å møtes oftere. Skal vi være rustet i kampen mot en stadig mer aggressiv arbeidsgiverpolitikk, må vi stå sammen.

Som forfatter, er jeg opptatt av alt som skjer på kunst- og litteraturfronten. Ellers liker jeg å trene og være aktiv, men det som engasjerer meg aller mest og tar mest tid, er uten tvil de tre barna våre.

Jon Helle, leder Overlegeforeningen – femte periode

Sentralstyret står overfor mange store utfordringer for våre medlemmer og pasientene i helsetjenesten. Sentralstyret er bredt og godt sammensatt, med mange typer kompetanse. Det gir gode forutsetninger for å oppnå målene våre sammen med et hardtarbeidende sekretariat i Legeforeningen. Vi må tenke både på kort og ikke minst lang sikt. Mine forventninger er at vi blir et godt arbeidende fellesskap hvor vi vil hverandre vel og arbeider mot felles mål. Vi kjemper på mange arenaer, både formelle og uformelle, og det skal vi fortsette med. Vi skal framstå med fasthet og kløkt, sette oss i respekt, ta tunge løft og være til å stole på. Foreningens medlemmer skal oppleve at de får mye igjen for kontingenten.

Et overordnet mål for meg er at pasientene skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. Dette henger sterkt sammen med legenes arbeidshverdag. Leger i alle typer virksomheter, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, må ha innflytelse på både arbeidshverdag, faget og fagutviklingen. Arbeidsbelastningen og arbeidstiden må være forsvarlig og kunne kombineres med et vanlig familieliv. Vi trenger økonomi til gode bygg og rett utstyr for en effektiv hverdag, og god stedlig ledelse i alle virksomheter.

Familien er min base i livet, og jeg har vært veldig heldig. Ellers har jeg nok i alle år hatt lett for å fylle døgnet med gjøremål. Det er nokså kjent at jeg er en ivrig amatørornitolog og setter fuglefotografering veldig høyt. Noe bra er at hobbyen blant annet kan leves ut når familien sover… Mindre kjent er at jeg tilstreber bading i iskaldt vann når mulighetene byr seg, for eksempel blant drivis på Svalbard, og i fjellvann på 1 300 meters høyde – gjerne med mye is. Dette gir gode og intense opplevelser.

Anja Fog Heen, Yngre legers forening – andre periode

De siste to årene i sentralstyret har vært svært lærerike og preget av mange diskusjoner som styring og organisering av spesialisthelsetjenesten, styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten, omleggingen av spesialistutdanningen og ikke minst en rekke høringer som har favnet bredt. Det har vært et stort privilegium å ha tatt del i dette, og jeg ser frem til å fortsette arbeidet i det nye styret. Ikke minst har jeg store forventninger til utarbeidelsen av satsingsområder for denne perioden.

Omleggingen av spesialistutdanningen står høyt opp på listen. Dette har jeg jobbet svært mye med siste årene, og det er mye som fortsatt ikke er på plass. Det faglige innholdet i spesialitetene må forankres i fagmiljøene, og det må gis nok tid og rom i hverdagen til at det faktisk drives utdanning, veiledning og supervisjon, og forskning må fortsatt ha en rolle i utdanningen. Uten dette vil vi ikke kunne sikre god kvalitet på utdanningen til kommende generasjoner med leger. Jeg brenner også for gode arbeidsvilkår for legene i hele helsetjenesten. I dette ligger det flere ting, blant annet å sikre utvikling av gode ledere på alle nivåer i tjenesten og sørge for åpne og ryddige ansettelsesprosesser. I gode arbeidsvilkår ligger det også å sørge for at legene har tilgang på gode IT-verktøy som oppleves som en støtte og hjelp for den jobben som skal gjøres, og som setter det kliniske formålet først. Her har vi en lang vei å gå.

Jeg er glad i å være ute, enten på løpetur eller på fiske- eller sopptur med familie og venner.

Ole Johan Bakke, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid – andre periode

Det blir spennende med nytt sentralstyre, med fire nye medlemmer. Spesielt interessant blir det å få med studentrepresentant og ny AF-leder. Jeg har forventninger til en periode med stor aktivitet blant annet knyttet til temaer som tillitskrisen i sykehusene, spesialistutdanning inkludert finansiering, utvikling av fastlegeordningen og videre arbeid med ledelse i primærhelsetjenesten.

Jeg brenner for likeverdige helsetjenester for alle som virkemiddel for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Jeg var selv håndballspiller, på et beskjedent nivå, men er heldig å ha en sønn som har vært med på å hente flere titler enn de fleste guttelag i Norge. Jeg har nettopp blitt bestefar for første gang, så rekruttering av nye håndballspillere kommer sikkert til å stå høyt på agendaen.

Jeg er europeer i mitt hjerte, og spesielt glad i de franskspråklige delene av vår verdensdel, både hva gjelder historie, kultur, politikk og språk.

Tom Ole Øren, leder Allmennlegeforeningen - ny

Jeg gleder meg til å bidra i arbeidet med viktige saker i Legeforeningen. Vi må være en sterk helsepolitisk aktør i debattene om fremtidens helsevesen og jobbe tett mot sentrale politikere og beslutningstakere. Vi har store utfordringer både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Jeg tror vi får et flott og bredt sammensatt styre, og håper jeg kan bidra til at vi jobber godt sammen som et team, og støtte opp om vår president som er vårt viktigste ansikt utad. Jeg er resultatorientert, og forventer at vi skal levere gode resultater til beste for våre medlemmer slik at vi kan gi bedre pasientbehandling. Jeg gleder meg også til å jobbe tettere sammen med vårt meget dyktige sekretariat i Legeforeningen.

Som sentralstyremedlem mener jeg vi har et overordnet ansvar for å se Legeforeningen samlet. Samtidig representerer jeg Allmennlegeforeningen og primærhelsetjenesten. I AF blir rekruttering til vårt fagfelt viktig, fastlegeordningen er også «under strekk», og mange mener nå at vi har for mange oppgaver i en travel hverdag som går utover de pasientene som trenger oss mest. Jeg håper at vi også kan sette samhandlingen mellom første- og annenlinjetjenesten tydeligere på dagsordenen. Det vil være et viktig og samlende arbeid for hele Legeforeningen. Vi må også jobbe for bedre medisinsk faglig ledelse på alle nivåer, og flere leger må velge ledelse.

Jeg har tre døtre som nærmer seg voksenlivet. Det er jo en fulltidsstilling bare det. Jeg trives veldig godt med mine døtre og min fastlegekone som er det viktigste for meg når alt kommer til alt. Vi trives på hytta på Beitostølen med bortoverski og nedoverski. Jeg bor jo på Nøtterøy så båtlivet er også viktig. Jeg liker å trene, men har kronisk dårlig samvittighet for at det ikke blir nok. Ellers er jeg nok over middels interessert i politikk tror jeg, og skulle ønske at flere leger hadde hatt tid å engasjere seg i dette.

Kirsten Rokstad, Allmennlegeforeningen - ny

Jeg ønsker å bidra med bredden som jeg har tilegnet meg gjennom tretti års klinisk arbeid som fastlege, sykehuslege, skolelege og gjennom akademisk arbeid som tidligere professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, med master i statistikk og epidemiologi. Jeg har veiledet doktorgradskandidater og forelest for medisinstudenter i en mannsalder samt drevet aktiv forskning samt ti år som praksiskonsulent på Haukeland der samhandling har vært fokus.

Jeg har alltid hatt noen saker på blokken som jeg brenner for å få til. Nå er det fremfor alt å få medisinsk kompetanse inn på alle nivåer i kommunene. For å få til dette har jeg vært pådriver for det nye masterprogrammet i ledelse ved UiO. I tillegg er det viktig med ledelseskurs som gir meritterende universitetspoeng slik at legene kan konkurrere om ledelsesjobber ute i kommunene -Rekruttering til fastlegekorpset må løftes fram ellers kollapser en ordning som folk har vurdertt høyeste av alle statlige goder. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten må styrkes ellers vil pasientene bli kasteballer i et håpløst «Svarteper-spill».

Jeg er nå kommet hjem fra en opplevelsesrik og utfordrende ferie i Dolomittene og gleder meg til å møte mine pasienter igjen. Jeg er opptatt av menneskets både psykiske og fysiske vekstmuligheter og har derfor likt utfordringer der jeg ser jeg har noe å lære. For en med til nå lettere høydeskrekk ble sommerferien viet til å kvitte seg med denne. Klatrekurs og Via Ferrata-turer i Cortina ble en skremmende, men fantastisk reise både mentalt og fysisk.

Eivind Valestrand, leder Norsk medisinstudentforening - ny

Gjennom gode diskusjoner forventer jeg at vi vil arbeide for å trekke Legeforeningen samlet videre på en måte der vi ivaretar helheten i foreningens arbeid.

Jeg er opptatt av hvordan helsevesenet kan tilrettelegge for de verdifulle møtene mellom pasienter og leger. I tillegg må legeutdanningen ha bra kvalitet. Det må være gode arbeidsvilkår, og vi må styrke folkehelsen. Jeg er generelt politisk interessert og følger særlig nøye med på politikk som angår ungdom og studenter. Det er viktig at unge har en god oppvekst slik at de får benyttet sitt potensiale.

Ved siden av arbeidet er jeg glad i å gå fjellturer, enten alene med lydbok på øret eller sammen med min forlovede. Det er en fin måte å koble ut på.

Anne Karin Rime, Overlegeforeningen - ny

Jeg tror det blir en spennende og utfordrende tid vi går i møte både når det gjelder finansiering og organisering av helsevesenet. Det blir derfor interessant og krevende å sitte i sentralstyret for å kunne bidra til å finne løsninger som de fleste blir fornøyde med. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med de andre i styret, og ser at det vil være mye å lære om hele vårt helsevesen fra disse dyktige folkene. Jeg regner med at det blir mange gode debatter.

Jeg har jobbet tjue år i sykehus og er derfor engasjert i hvordan sykehus ledes og hvordan sykehus bygges. Jeg var med i planlegging av det nye sykehuset på Kalnes og har mange erfaringer derfra. Spesialisthelsetjenesten blir stadig pålagt nye oppgaver uten tilsvarende ressurser. Det håper jeg å kunne være med å formidle til politikerne og helst få gjort noe med. Legeforeningen har en viktig oppgave i å bidra til at faglige beslutninger ligger til grunn for prioriteringer i helsevesenet.

Vi har en spennende arbeidsrettssak i høst og et nytt hovedoppgjør i 2018 som utvilsomt vil ta mye fokus dette året. Det at ansatte trives på jobb og føler at de har tid til å gjøre en god jobb er den beste forsikringen på at det er pasientens helsetjeneste vi tilbyr. Ny spesialistutdanning blir svært spennende. Her må vi bidra inn mot myndighetene og ut mot sykehusene slik at reformen blir best mulig for alle parter.

Idrett og idrettsglede er det jeg er mest opptatt av utenfor jobb. Tre barn som spiller håndball og fotball legger beslag på mang en kveld og helg. Selv er jeg gammel volleyballspiller som er så heldig at jeg fortsatt trener med de samme «gamle» spillerne i ny og ne, og må skryte av at vi er regjerende norgesmestere i klassen for de litt eldre kvinnene.

Fredrikstad der jeg bor, byr på kyst og hav, så båt og seiling er sommeraktiviteter her. Om vinteren trekker vi opp i Hallingdalen for ski og moro så ofte vi kan. Strikketøyet er vel mitt «kjennemerke». Som andre iherdige strikkere hevder jeg hardnakket at det gjør at jeg følger bedre med og det gleder de som kan bruke resultatet.

Anbefalte artikler