Kommentar

Trenger vi flere turnusstillinger for nyutdannede leger?

Oddmund Suhrke
Sykehjemsoverlege (Arendal kommune)
Interessekonflikt:  No

Legene som starter "turnustjeneste" ved norske sykehus høsten 2017, heter ikke lenger turnusleger, men LIS1-leger. Overskriften er derfor allerede historie. En annen feil i overskriften er at "turnusstillinger" ikke er forbeholdt nyutdannete leger slik det var da turnustjenesten var en del av medisinerutdanningen i Norge. Det er mange søkere i aldersgruppen 35 + og sogar over 50 år. Det er også 20 % søkere av annen nasjonalitet enn norsk i åttende søknadsrunde (1), og 40 av disse ble tilsatt. I den forbindelse er det interessant å se på antall søkere av norsk nasjonalitet som ikke er ansatt i noen av de tre siste søknadsrundene. I aldersgruppen under 40 år utgjør dette 19 søkere. Tar man med alle aldersgrupper, blir tallet 28. Sammenholdt med at det i hver runde tilsettes ca 40 leger av annen nasjonalitet, er det vanskelig å se at det foreligger et behov for å opprette flere LIS1-stillinger av hensyn til norske søkere. Derimot er det grunn til å evaluere dagens ordning med felles søknadsportal. I åttende søknadsrunde var det 14331 søknader i alt. I snitt 32 søkere pr. stilling. Når disse skal behandles innenfor korte tidsfrister, blir det vanskelig å gjennomføre helt rettferdige søknadsprosesser. Det finnes uten tvil enklere måter å gjennomføre ansettelsene på. LIS1-stillinger bør kunne utlyses som alle andre legestillinger ettersom det for mange av søkerne uansett blir en viss ventetid for å bli ansatt etter avsluttet eksamen. Og sykehusene bør kanskje også få krav om at det skal være en rimelig fordeling mellom LIS1, LIS2 og de øvrige legestillingene ved det enkelte sykehus. Så får vi se hvor mange LIS1-stillinger det er mulig å opprette. Stillingene skal jo tross alt ha et innhold. Og det hjelper lite med flere LIS1 hvis det ikke følges opp med LIS2-stillinger. Og så må man ikke glemme LIS2-stillinger i kommunehelsetjenesten.

Litteratur
1. Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten 2016. Helsedirektoratet, 5/2017. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/statusrapporter-for-søknadsr… (1.6.2017)

Published: 17.08.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media