Ønsker flere til fastlegekorpset

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Allmennlegeforeningen oppfordrer studenter og turnuskandidater til å vurdere en karriere som fastlege etter endt studium.

GODE PASIENTMØTER: Allmennlegeforeningen håper flere unge kolleger vil velge allmennpraksis. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Fastlegene blir stadig eldre. I 2012 var litt over en tredel over 55 år. Ingen annen legespesialitet har høyere gjennomsnittsalder enn allmennmedisin.

Skal fastlegeordningen utvikle seg videre og møte fremtidens krav, er vi avhengige av bedre rekruttering, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

– Det sier seg selv at det må yngre krefter til, men terskelen for å velge en karriere i allmennpraksis kan ofte synes høy for nyutdannede leger.

Må synliggjøre fordelene

Medisinstudenter i Norge møter allmennmedisinen for sent i studiet – og det er mindre undervisning på dette feltet enn for sykehusspesialitetene. Denne tendensen er enda sterkere ved utenlandske læresteder. Statistikken viser at de aller fleste leger velger en sykehusspesialitet etter endt studium.

– Vi – og myndighetene – må ta tak i de utfordringene vi allerede ser i dag, før rekrutteringsutfordringene gir negative konsekvenser i primærhelsetjenesten, understreker Øren.

Ca. 25 prosent av de ferske legene gir uttrykk for at de ønsker å starte i allmennmedisin.

– Men behovet er større. Vi ønsker å synliggjøre de flotte sidene ved allmennmedisinen; som selvstendigheten, fleksibiliteten, muligheten for varierte medisinske utfordringer og nære, gode pasientmøter, sier Øren.

Ønsker utdanningsstillinger

Egne utdanningsstillinger vil gjøre valget lettere, mener allmennlegelederen.

– Vi er nødt til å opprette flere fastlønnede utdanningsstillinger med bedre strukturert veiledning under spesialistutdanningen, mer forutsigbare arbeidsforhold og større økonomisk sikkerhet.

Mangelen på rekrutteringsstillinger på fast lønn har vært et svakhet ved fastlegeordningen. Til tross for tydelige anbefalinger fra Legeforeningen var ikke utdanningsstillinger en del av ordningen da den ble etablert.

– Våre yngre kolleger er fremtidens allmennmedisin, men de ønsker større økonomisk trygghet når de begynner å jobbe som fastleger. Vi får tydelige signaler om at yngre leger ønsker muligheten for fastlønnede stillinger, spesielt i oppstartfasen, sier Tom Ole Øren.

Må gjøre terskelen lavere

Øren får støtte fra Norsk medisinstudentforening (Nmf).

– Gode rammebetingelser er en grunnleggende forutsetning for å sikre rekrutteringen av fremtidige leger til fastlegeyrker, sier leder i Nmf Eivind Valestrand.

Eivind Valestrand mener at det å kunne utforske fastlegeyrket i trygge rammer gjennom fastlønn, kan gjøre terskelen for inngang til yrket lavere.

– Vi som er fremtidens leger tror at en enklere overgang til å arbeide som fastlege er viktig for å sikre rekrutteringen til faget, sier han.

Han påpeker også at undersøkelser viser at de største utfordringene de unge legene opplever med fastlegeordningen er små fagmiljøer, samt mye arbeid som gir lite tilbake.

– Det krever reduserte listelengder og flere fastleger for å løse kapasitetsutfordringen som gir et stort press på unge leger.

Foreslår vurdering av rekruttering

Arbeiderpartiet har nylig fremmet et representantforslag som oppfordrer Stortinget til å be regjeringen fremme en sak om hvordan man kan sikre god rekruttering av leger til primærhelsetjenesten fremover. Forslaget omhandler blant annet hvordan man kan sikre at primærhelsetjeneste skal inkluderes i medisinstudiet i fremtiden, samt opprettelse av flere utdanningsstillinger for leger i spesialisering i allmennmedisin.

Legeforeningen støtter representantforslaget og mener det retter nødvendig oppmerksomhet mot en viktig utfordring for primærhelsetjenesten. Det er nødvendig med en handlingsplan som kartlegger utfordringene og å presentere forpliktende tiltak for å styrke rekrutteringen til fastlegeyrket, påpeker foreningen i sitt høringssvar.

Anbefalte artikler