Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Behov for flere studieplasser i Norge

Lise B. Johannessen Om forfatteren

Legeforeningen har bedt Kunnskapsdepartementet utrede kapasiteten ved de medisinske fakultetene i Norge, inkludert muligheten for et femte fakultet.

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/styles/tidsskriftet-full-column/public/article--2017--06--17-14-17--AF_17-14-17-01.jpg

ØNSKER FLERE STUDIEPLASSER: Legeforeningen vil ha utredet medisinstudium ved Universitetet i Stavanger. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Vi må utdanne flere leger i Norge og kapasiteten for leger i spesialisering må oppjusteres slik at ferdig utdannede leger raskest mulig får brukt sin kompetanse i helsevesenet, sier president Marit Hermansen.

Antall studieplasser i Norge har økt med seks prosent de siste fem årene, men det er ikke tilstrekkelig for å møte behovet. Det er også begrenset hva man kan oppnå ved å øke antall plasser ved de eksisterende studiestedene.

I et brev til Kunnskapsdepartementet (KD) utrykker Legeforeningen bekymring over dagens begrensede antall studieplasser ved norske medisinske fakulteter. Foreningen mener at minst 85 prosent av de legene man har behov for bør utdannes i Norge. For å møte denne målsettingen må kapasiteten økes betydelig, skriver foreningen.

Stavanger et mulig alternativ

Det har tidligere vært reist forslag om å gi studenter mulighet til å gjennomføre deler av studiet ved Stavanger universitetssykehus. Legeforeningen ber derfor departementet se på muligheten for å øke antall studieplasser i medisin ved Universitetet i Bergen, i nært samarbeid med Universitetet i Stavanger. Alternativt at det bygges opp tilstrekkelig kompetanse i Stavanger gjennom etablering av et medisinsk fakultet ved Universitetet i Stavanger som legger til rette for et definert antall studieplasser.

– Opprettelsen av et medisinsk fakultet vil kunne øke kapasiteten i utdanningen betydelig. Men det forutsetter tilførsel av tilstrekkelige faglige og økonomiske ressurser, mener Legeforeningen.

Universitetet i Stavanger har lenge hatt et ønske om å opprette egne studieplasser i medisin. For fire år siden behandlet Helse Stavanger ble en mulighetsskisse vedrørende et forslag om å kunne gjennomføre deler av medisinstudiet ved Stavanger universitetssykehus. Konklusjonen da var at Helse Stavanger hadde mulighet til å ta imot 50 studenter per årskull for de tre siste årene av studiet, dvs. 150 totalt.

Legeforeningen mener at utredningen må ha som målsetting å øke antall studieplasser i Norge betydelig, og den bør også se på mulighetene for en utdanning som i større grad benytter kunnskapsgrunnlaget og pasienttilgangen i primærhelsetjenesten.

Uendret i mange år

Legeforeningen har beregnet et minimumsbehov på 1 200 nye leger per år for å dekke avgang og nye behov. Antall studieplasser i medisin har stått tilnærmet uendret siden 1998, med om lag 600 studieplasser per år til dagens nivå på 636 studieplasser. Per i dag studerer 3 875 medisin i Norge, mens 3 279 studerer i utlandet med støtte fra Lånekassen

I Legeforeningens Rapport om grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering som ble behandlet av landsstyret i 2016 fremgår følgende:

Legeforeningen mener at Norge skal ha kapasitet til å utdanne egne leger etter forventet legebehov. Antall medisinstudenter må ses i sammenheng med antall turnusplasser og utdanningskapasitet. Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet om å samarbeide med universitetene i å utvide antall studieplasser ved eksisterende studiesteder i medisin og samtidig vurdere utvidelse til flere studiesteder. Det er likevel viktig at en økning av antall studieplasser ikke går ut over utdanningskvaliteten.

Kommentarer

(2)

Ole Kristian Bratset

I legeforeningens tidsskrift kunne man 21. august lese at Legeforeningen har bedt Kunnskapsdepartementet om å utrede kapasiteten ved medisinutdanningene i Norge og mulighetene for et nytt medisinsk fakultet. Association for Norwegian Students Abroad (ANSA) mener det er bra at Legeforeningen tar viktige standpunkter for fremtiden til sine aktuelle utdanninger, men mener samtidig at Legeforeningen overser et uforløst potensiale for å sikre et økt antall utdannede medisinkandidater til Norge.

Marit Hermansen

Norge har en lang tradisjon med å utdanne leger i utlandet. Vel 40 prosent av legene i Norge har sin utdanning fra utlandet. Hver dag er vi helt avhengige av deres kompetanse og innsats for å få hjulene til å gå rundt i helsesektoren. Legeforeningen gir derfor utstrakt bistand til utenlandsstudenter for å sørge for at overgangen deres til den norske helsetjenesten blir så god som mulig. Dette gjelder både i enkeltsaker og mer overordnet overfor Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

Annonse
Annonse