Kommentar

Svar til Bo Lennernäs

Henriette Veiby Holm
Lege i spesialisering
Interessekonflikt:  Nei

Vi takker B. Lennernäs for hyggelig tilbakemelding, og for viktig påminnelse omkring risiko for snikende hypokalsemi-utvikling ved langvarig denusomab-behandling. Lennernäs påpeker også at antiandrogen monoterapi ofte anvendes i Norden ved høyrisiko lokalisert prostatakreft i stedet for kastrasjon. Dette gjelder kanskje også for enkelte pasienter med kjent metastasert sykdom. Bakgrunnen er klinisk vekting av gunstigere bivirkningsprofil av antiandrogen monoterapi i forhold til mulig lavere terapeutisk effekt av kastrasjon. En kontrollert klinisk studie av bikalutamid versus kastrasjon som førstelinje hormonbehandling ved metastasert sykdom, indikerte litt redusert (42 dager) median totaloverlevelse hos bikalutamid-gruppen sammenlignet med kastrasjonsgruppen (1). Bikalutamid-gruppen hadde bedre livskvalitet. Enkelte menn med en uhelbredelig kreftsykdom kan foretrekke best mulig livskvalitet fremfor en moderat gevinst i levetid. Det vises også til drøfting av disse problemstillinger ved Kaisary og medarbeidere (2), med henvisning også til øvrige studier over antiandrogen monoterapived metastasert sykdom.

Patentet for bikalutamid er nå utgått. Det skjer rask utvikling av nyere behandlings-prinsipper ved metastasert sykdom. I dette bildet er det usannsynlig å oppnå evidensbasert avklaring av eventuell plass for antiandrogen monoterapi, men det bør fortsatt være rom for klinisk skjønn og dialog med pasientene omkring behandlingsvalget. Det virker som om Lennernäs og vi er enige også på dette området.

Litteratur
1. Tyrrell CJ, Kaisary AV, Iversen P et al. A randomised comparison of 'Casodex' (bicalutamide) 150 mg monotherapy versus castration in the treatment of metastatic and locally advanced prostate cancer. l. Eur Urol. 1998;33(5):447-56.
2. Kaisary AV, Iversen P, Tyrrell CJ et al. Is there a role for antiandrogen monotherapy in patients with metastatic prostate cancer? Prostate Cancer Prostatic Dis. 2001;4(4):196-203.

Published: 23.06.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media