Styrker fagets plass i foreningen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Landsstyret diskuterte framtidig organisering av den fagmedisinske aksen i Legeforeningen og vedtok å opprette egne fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene – Fuxx.

TYDELIGERE STEMME. Glade representanter for de fagmedisinske foreningene applauderer vedtaket. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Vedtaket som krevet en lovendring i Legeforeningens lover innebærer at Fuxx skal være en obligatorisk ordning for alle de fagmedisinske foreningene og at Fuxx har forslagsretten på oppnevnelse av LIS-representantene i spesialitetskomiteene. X-ene i Fuxx representerer navnene på den enkelte fagmedisinske forening.

Forslaget, som har vært på bred organisasjonsmessig høring i foreningsleddene, fikk bred støtte. I høringsinnspillene vises det blant annet til at ordningen vil bidra til en sterkere faglig identitet og tilknytning til egen forening, og at den vil danne grunnlag for fremtidig engasjement og tilhørighet.

Fikk sterkere skille mellom fag og fagforening

Da landsstyret i 2005 besluttet å forbedre Legeforeningens organisasjon var en av hovedstrategiene å styrke fagets plass i foreningen. De fagmedisinske foreningene ble opprettet og styrket med ressurser og rettigheter innad i Legeforeningen. Formålet var å sikre at det var faglige premisser som tydelig skal ligge til grunn når Legeforeningen foretar veivalg og inntar standpunkter i fag- og helsepolitikken. På denne måten ivaretar organisasjonsendringene Legeforeningens fokus på å være en profesjonsforening som både ivaretar faglige og fagforeningsinteresser.

Organisasjonsendringene medførte at Legeforeningens mulighet til å skille saker av fagmedisinsk og fagforeningskarakter ble styrket.

Ønsket å se forbedringsmuligheter

Etter mer enn ti års erfaring med ordningen mente sentralstyret det var grunn til å se på forbedringsmuligheter i organisering og koordinering av den faglige aksen. Sentralstyret nedsatte derfor en arbeidsgruppe med oppgave å vurdere og fremme forslag til framtidig organisering av den fagmedisinske aksen. Arbeidsgruppen ble gitt et avgrenset mandat som blant annet innebar at Legeforeningens grunnstruktur ikke skal endres. Det skal fortsatt være én forening med tre søyler som er lokalforeningene, yrkesforeningene og de fagmedisinske foreningene. Arbeidsgruppen ble heller ikke gitt mandat til å endre sammensetningen i landsstyret.

Jon Helle, visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen, har ledet arbeidsgruppen. Øvrige medlemmer er Inge Glambek, leder av Norsk kirurgisk forening, Asbjørg Stray-Pedersen, leder av Norsk forening for medisinsk genetikk, Cecilie Risøe, leder av FaMe, Petter Brelin, nestleder i FaMe og leder av Norsk forening for allmennmedisin, Christer Mjåset, leder av Yngre legers forening og Nils Kristian Klev, nestleder i Allmennlegeforeningen.

Ny modell vedtas i 2018

Arbeidsgruppen konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig tid til å forberede en helhetlig modell med nødvendige lovendringer til landsstyret i 2017. Inntil ny struktur er vedtatt anbefalte imidlertid arbeidsgruppen at det ble fremmet forslag om å etablere fagutvalg av leger i spesialisering (LIS) i alle fagmedisinske foreninger og at myndighet til å foreslå LIS-representanter til spesialitetskomiteene, som i dag er tillagt Yngre legers forening, overføres til LIS-gruppen i de fagmedisinske foreninger.

Cecilie Risøe oppsummerte: - Vi står sterkere sammen og er opptatt av bedre kontakt med myndighetene i faglige spørsmål.

Arbeidsgruppen vil utarbeide en rapport som vil bli sendt på bred høring i organisasjonen. Det endelige forslaget vil bli fremlagt og diskutert på landsstyremøtet i 2018.

Anbefalte artikler